Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT

  06 Grudzień 2017

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił pozytywnej interpretacji  w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT - 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych. 

  więcej

 • Opóźnienie dostawy - pisemne zastrzeżenie warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem przewoźnika na gruncie CMR

  13 Październik 2017

  Współczesna praktyka obrotu w zakresie przewozu drogowego towarów opiera się w przeważającej mierze na środkach komunikacji elektronicznej – w grę wchodzą głównie komunikatory internetowe, sms-y oraz wiadomości e-mail. Środki te są masowo wykorzystywane zarówno na etapie zawierania umów przewozu czy ich wykonywania, jak i do komunikowania przewoźnikowi zastrzeżeń i uwag co do jakości już wykonanej usługi. 

  więcej

 • Możliwość posługiwania się przez spółkę w obrocie gospodarczym skróconą nazwą oraz skróconym zapisem formy prawnej spółki

  04 Październik 2017

  Spółka "XYZ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”) w obrocie gospodarczym (w tym w wystawianych kontrahentom fakturach VAT oraz zawieranych umowach) posługuje się również nazwą XYZ sp. z o. o.

  więcej

 • Praktyczne informacje dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku

  04 Październik 2017

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej „Rozporządzenie”) zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Jest zatem jeszcze ponad pół roku czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. 

  więcej

 • Zwiększenie ulgi podatkowej na B+R od 2018 roku

  04 Październik 2017

  Projekt nowej ustawy o innowacyjności przewiduje podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%.

  więcej

 • Przedawnienie kar KNF

  29 Wrzesień 2017

  Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne często nastręcza im trudności. Szczególnie w mniejszych spółkach, które nie posiadają odpowiedniego kapitału ludzkiego i rozbudowanych działów IR, zdarzają się mniejsze lub większe „niedociągnięcia”. Także na insiderach oraz akcjonariuszach emitentów spoczywają obowiązki związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

  więcej

 • Rozporządzenie MAR

  27 Wrzesień 2017

  Rozporządzeniem MAR nazywane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 roku), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2016 roku.

  więcej