Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

 • Spółka wypłacająca wysokie wynagrodzenia członkom zarządu zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji cen transferowych

  05 Lipiec 2018

  Stanowisko takie zostało potwierdzone przez Dyrektora KIS w interpretacji z 20 czerwca 2018 r., w której stwierdził, że zarówno pensja prezesa jak i dyrektora finansowego powiązanych ze spółką kapitałowo lub osobowo, podlega obowiązkowi udokumentowania w sytuacji, gdy przychody lub koszty Spółki w poprzednim roku były większe niż 2 mln euro.

  więcej

 • UDZIELENIE POŻYCZKI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ JAKO CZYNNOŚĆ MAJĄCA CHARAKTER POMOCNICZY NIE WPŁYWA NA USTALENIE PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA VAT

  12 Kwiecień 2018

  Problematyka uznania udzielenia pożyczki za czynność pomocniczą w rozumieniu art. 90 ust. 6 uVAT jest wciąż aktualna. Z uwagi na brak definicji czynności pomocniczych organy podatkowe i sądy administracyjne wskazują, że w każdym przypadku konieczna jest analiza wszystkich okoliczności udzielenia pożyczki.

  więcej

 • Czy ustawodawca nadąża za rowerzystami ?

  27 Marzec 2018

  Pojazdy elektryczne stanowią nowy wymiar codziennej komunikacji i są ciekawą alternatywą zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i zwolenników jazdy rekreacyjnej. Jednoślady wspomagane silnikiem elektrycznym – ku uciesze producentów – budzą coraz większe zainteresowanie w kręgu cyklistów.

  więcej

 • NALEŻYTA STARANNOŚĆ I DOBRA WIARA W RELACJACH Z KONTRAHENTAMI

  30 Styczeń 2018

  W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której legalnie działające podmioty zostają wciągnięte w karuzele podatkowe mające na celu wyłudzenie podatku VAT. By móc skutecznie bronić się przed zarzutami brania udziału w tym niezgodnym z prawem procederze, należy wykazać się należytą starannością w relacjach handlowych (dobrą wiarą).

  więcej

 • Ryczałt za noclegi kierowców – krajobraz 14 miesięcy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  24 Styczeń 2018

   

   

  więcej

 • Pozytywna interpretacja uznająca, że dostawa gruntu pod wodami stojącymi, będącym terenem komunikacji wodnej nie jest objęta zwolnieniem z VAT

  06 Grudzień 2017

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił pozytywnej interpretacji  w sprawie uznania terenów komunikacji wodnej za tereny budowlane i przyznał prawo opodatkowania ich dostawy wg stawki VAT - 23%. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach komunikacji wodnej co do zasady zakazywał zabudowy gruntu za wyjątkiem niezbędnych obiektów obsługi technicznej oraz innych niezbędnych obiektów służących realizacji celów publicznych. 

  więcej

 • Opóźnienie dostawy - pisemne zastrzeżenie warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych względem przewoźnika na gruncie CMR

  13 Październik 2017

  Współczesna praktyka obrotu w zakresie przewozu drogowego towarów opiera się w przeważającej mierze na środkach komunikacji elektronicznej – w grę wchodzą głównie komunikatory internetowe, sms-y oraz wiadomości e-mail. Środki te są masowo wykorzystywane zarówno na etapie zawierania umów przewozu czy ich wykonywania, jak i do komunikowania przewoźnikowi zastrzeżeń i uwag co do jakości już wykonanej usługi. 

  więcej

 • Możliwość posługiwania się przez spółkę w obrocie gospodarczym skróconą nazwą oraz skróconym zapisem formy prawnej spółki

  04 Październik 2017

  Spółka "XYZ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”) w obrocie gospodarczym (w tym w wystawianych kontrahentom fakturach VAT oraz zawieranych umowach) posługuje się również nazwą XYZ sp. z o. o.

  więcej

 • Praktyczne informacje dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku

  04 Październik 2017

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej „Rozporządzenie”) zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Jest zatem jeszcze ponad pół roku czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. 

  więcej