Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Przedawnienie kar KNF

29 Wrzesień 2017

Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne często nastręcza im trudności. Szczególnie w mniejszych spółkach, które nie posiadają odpowiedniego kapitału ludzkiego i rozbudowanych działów IR, zdarzają się mniejsze lub większe „niedociągnięcia”. Także na insiderach oraz akcjonariuszach emitentów spoczywają obowiązki związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Niestety, każdy błąd w wypełnianiu obowiązków informacyjnych obarczony jest ryzykiem nałożenia srogiej kary przez KNF.

Rozporządzenie MAR

27 Wrzesień 2017

Rozporządzeniem MAR nazywane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 roku), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2016 roku.