Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

TRYBUNAŁ KONTRA POKRZYWDZENI PRZEZ PAŃSTWO

25 Kwiecień 2014

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25.04.2014, SK 56/12 opowiedział się za ograniczeniem odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone bezprawnymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przed wejście w życie obecnej Konstytucji (tj. przed 17.10.1997r.) 

Skarga konstytucyjna przygotowana przez Kancelarię została przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny do rozpoznania na rozprawie i zyskała pełne poparcie pozostałych uczestników postępowania tj. Sejm RP oraz Prokuratora Generalnego RP. Domagaliśmy, aby Skarb państwa poniósł pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem organów Państwa, we wszystkich sprawach, w których tzw. decyzje nadzorcze (nieważnościowe) wydano po 17.10.1997r. Art. 77 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje bowiem , że każdemu „prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej” nie dokonując przy tym żadnego rozróżnienia między szkodami wyrządzonymi do dnia wejścia Konstytucji i po tym dniu. Trybunał Konstytucyjny zajął jednak inne stanowisko, chroniące budżet państwa i wbrew wszystkim uczestnikom tego postępowania uznał, że prawo do pełnego odszkodowania dotyczy wyłącznie zdarzeń mających miejsce po wejściu w życie obecnej Konstytucji. W załączeniu skan publikacji na ten temat w dzienniku Rzeczpospolita, jak i link do tej sprawy na stronie internetowej Trybunału: http://trybunal.gov.pl/s/sk-5612/ oraz http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6825-odszkodowanie-z-tytulu-wadliwej-decyzji-administracyjnej/

Sprawę prowadził zespół pod kierunkiem adw. Józefa Forystka w osobach radcy prawnego Anny Jargut i radcy prawnego Barbary Labe, a klientów na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował adw. Józef Forystek

Pobierz

  • Za czasy PRL nie ma pełnego odszkodowania Pobierz