Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Trybunał w Strasburgu - sprawa PLON vs. Polska wznowiona.

30 Wrzesień 2012

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we wrześniu 2012 roku podjął decyzję o wznowieniu przewodu w sprawie ze skargi spółki PLON.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu we wrześniu 2012 roku podjął decyzję o wznowieniu przewodu w sprawie ze skargi spółki PLON (Plon vs. Polska, skarga Nr 1680/09) o naruszenie przez Polskę art. 1 Protokołu Dodatkowego Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności poprzez naruszenia zasady poszanowania mienia i uniemożliwienie dochodzenia zapłaty „słusznego odszkodowania” za zaniechanie legislacyjne (niewydanie przepisów wykonawczych do ustawy nacjonalizacyjnej z 1946 roku), mające miejsce po dniu 1 września 2004 roku oraz o naruszenie art. 6 ust. 1 w/w Konwencji poprzez zamknięcie drogi sądowej do dochodzenie wypłaty odszkodowania za zaniechanie legislacyjne. Społka Plon reprezentowana jest przez adw. Józefa Forystka