Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRAWNYM

05 Grudzień 2018

Miło nam poinformować, że z początkiem grudnia br. stworzyliśmy dla naszych Klientów zespół wsparcia w zakresie COMPLIANCE, tj. efektywnego zarządzania ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie.

Szefową zespołu została adwokat Anna Czakańska-Kuźma, która bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu stworzyła ofertę kompleksu usług wprowadzających właściwe akty wewnętrzne i modele zarządzania ryzykiem prawnym w nadzorowanej organizacji.

COMPLIANCE
■ Celem wprowadzenia systemu compliance jest zapewnienie możliwie największej zgodności działania przedsiębiorstwa z prawem i przyjętymi zwyczajami, tak by ograniczyć ryzyko naruszenia prawa. Działania takie przekładają się na ograniczenie strat finansowych oraz zapobiegają utracie dobrego imienia danej organizacji.
■ Na brak zgodności narażona jest w zasadzie każda ze stref działalności przedsiębiorcy. Każdy biznes i każdy zarząd mierzy się z istnieniem ryzyka prawnego. Skuteczne wprowadzenie systemów compliance wymaga zaangażowania i determinacji członków zarządu.
■ Implementacja systemu complaince ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które przeciwdziałają negatywnym skutkom prawnym a co za tym idzie niepożądanym konsekwencjom finansowym dla przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno wewnętrznej (pracownicy, zarząd), jak i zewnętrznej (kontrahenci) działalności spółki.
■ Celem compliance jest wprowadzenie mechanizmów, które mają na celu wykrycie ryzyka niezgodności w działalności przedsiębiorstwa a także takie zarządzenie tym ryzykiem, by osoby pracujące w danej organizacji miały świadomość obowiązujących w niej reguł i ich nie podejmowały działań, które będą te reguły naruszać.

W PRAKTYCE

■ Oferujemy przeprowadzenie analizy prawnej obejmującej ocenę przedsiębiorstwa, w tym między innymi jako partnera handlowego oraz na stanowisku pracy.
■ Proponujemy analizę obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorcy oraz obowiązujących u niego dokumentów. Kolejnym etapem jest zlokalizowanie obszarów zagrożonych największym ryzykiem istnienia braku zgodności a następnie opracowanie w tym zakresie odpowiednich dokumentów oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników, celem zwiększenia świadomości prawnej i wyeliminowania a przynajmniej zminimalizowania kosztów związanych z naruszeniem prawa.
■  W ramach wyżej wskazanych działań pomagamy między innymi wprowadzić procedury mające na celu weryfikację kontrahentów, obejmujące ocenę ich wiarygodności, celem ograniczenia ryzyka prawnego min. w celu uniknięcia zarzutu udziału w karuzeli podatkowej zagrożonej odpowiedzialnością karnoskarbową ale także celem ograniczenia strat związanych z podjęciem współpracy z nieuczciwym kontrahentem, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
■ Oferujemy również wprowadzenie procedur i opracowanie stosownych dokumentów mających na celu ochronę majątku przedsiębiorstwa, wprowadzenie zapisów do umów z kontrahentami celem zminimalizowania ryzyka związanego np. z nieważnością lub bezskutecznością umów a także wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie związanym z prawem pracy.
■ Zajmujemy się również kwestiami dotyczącymi ochrony konkurencji, kwestii porozumień między kontrahentami, zachowaniem poufności przez pracowników, tworzeniem procedur mających na celu zapobieżenie korupcji czy regulujących kwestie w przypadku konfliktu interesów pracownika i firmy. Nie bez znaczenie pozostają kwestie ochrony danych osobowych.
■ Ponadto podejmujemy działania mające na celu promowanie świadomości prawnej wśród pracowników poprzez szkolenia.
■ Powyższe wyliczenia ma charakter wyłącznie przykładowy a zakres wprowadzanych w danym przedsiębiorstwie regulacji będzie różnił się w zależności od sektora w jakim działa przedsiębiorca. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki takie jak wielkość i struktura danej organizacji.
■ Podsumowując nasze działanie to analiza przedsiębiorstwa i obowiązujących w nim dokumentów a następnie wprowadzenie koniecznych zmian w drodze przygotowania stosownych dokumentów oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników. Powyższe działania zmierzające do zminimalizowania strat finansowych organizacji oraz naruszenia jej dobrego imienia na skutek nieprzestrzegania prawa.