Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Pobierz

 • Józef Forystek
  Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej. "Palestra" 2017, nr 5.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt P 6/13), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 3.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów, "PALESTRA" 2016, nr 16.
  Pobierz
 • Przemysław Biedrawa
  Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości, Monitor Prawniczy 20/2012
  Pobierz
 • Przemysław Biedrawa
  Możliwość stwierdzenia nieważności umowy spółki z o.o. na podstawie art. 58 KC po upływie pięciu lat od rejestracji spółki, Monitor Prawniczy 6/2014
  Pobierz
 • Józef Forystek, Agnieszka Wojciechowska
  Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom. "Rzeczpospolita", 4 luty 2016.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Problem dla inwestorów. "Dziennik Gazeta Prawna", 29 kwietnia 2015.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w orzecznictwie, Monitor Prawniczy 21/2011
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Dekret o gruntach warszawskich, MIDA- Magazyn dla Prawników nr 2, Maj 2011
  Pobierz
 • Józef Forystek
  "Coraz trudniej dochodzić roszczeń zabużańskich", Dziennik Gazeta Prawna 14 02 2011
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, Rejent nr 12(236), grudzień 2010
  Pobierz
 • Józef Forystek, Adam Starczewski
  Glosa do postanowienia SN z dnia 9 lipca 2009, Przegląd Sądowy nr 4 / 2010
  Pobierz
 • Józef Forystek
  „Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja”, Rzeczpospolita, 11 sierpnia 2009
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  "Kiedy małżonek dłużnika-przedsiębiorcy odpowiada za jego długi", Gazeta Prawna, 30.06.2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia TK z 1 marca 2010 r. – P 107.08 – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010 z.3
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Walka zabużan o swoje, Rzeczpospolita Nr 215 z 15.09.2003 r.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  Sąd zagraniczny może ogłosić upadłość polskiej spółki, Rzeczpospolita z 26.03.2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste. Monitor Prawniczy 13/2010
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  "Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika", Gazeta Prawna, 21.07.2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Kij w mrowisko. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny, Rzeczpospolita, 31.07.2000 r. , s. C-4
  Pobierz
 • Łukasz Gładki
  "Wniesienie wkładów przez akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej przed jej rejestracją", Prawo Spółek nr 9, wrzesień 2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), Przegląd Sądowy nr 4, kwiecień 2010
  Pobierz
 • Józef Forystek
  „Upaństwowiony majątek, ale nie spółki”, Rzeczpospolita, 17 września 2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa Transformacje Prawa Prywatnego, 2001, z. 2, str. 27 i n.
  Pobierz
 • Anna Józefiak
  Wykonanie nieformalnej umowy darowizny - Przegląd Sądowy 2007
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, Rzeczpospolita Nr 133 z 9.06.2003 r.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Co dalej z dekretem o reformie rolnej, Rzeczpospolita 8-9 stycznia 2011
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09, Rejent nr 6(230), 2010
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1986 roku, I CR 378/86 Nowe Prawo z 1990 r., z. 6, str. 116 i n.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  Pułapki w umowach handlowych zawieranych z kontrahentem zagranicznym., Gazeta Prawna nr 63 z 31.03.2009 r.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  "Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym". Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2009
  Pobierz
 • Marek Forystek
  Osierocone zobowiązania - Kto zapłaci wierzycielom publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptekarzom. "Rzeczpospolita", 3 kwietnia 1999.
  Pobierz