DR JÓZEF FORYSTEK

Adwokat i Doradca Podatkowy

Urodzony w 1966 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1985-1991. Równolegle studiował psychologię, także na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie studiów wieloletni członek władz najstarszego w Polsce koła naukowego studentów prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP UJ), a w roku akademickim 1988/89 jego wiceprezes. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla obronił w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył również z wynikiem bardzo dobrym. Rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz obronił w 2018 roku. W roku 1991 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W roku 1995 zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i pierwszą lokatą. Wpisany na listę adwokatów w 1995 roku, a w 1997 roku na listę doradców podatkowych oraz na listę radców prawnych - wykonujących zawód adwokata.

W 1993 roku odbył staż w angielskiej firmie prawniczej "PINSENT & CO." w Birmingham (Anglia). W latach 1995 - 1996 pracował jako jedyny adwokat polski w amerykańsko-angielskiej firmie prawniczej "DEWEY BALLANTINE THEODORE GODDARD" ("DBTG") działającej w Warszawie, a w latach 1996-1997 w firmie amerykańskiej "DEWEY BALLANTINE" ("DB"). Świadczy usługi adwokackie od 1995 roku, początkowo w ramach indywidualnej kancelarii a później od 1997 roku, jako założyciel i partner kancelarii adwokatów i radców prawnych (Forystek Góralczyk Rychlicki oraz Forystek Góralczyk Rychlicki Budzowska Fiutowski Jamorski). Od 2003 roku założyciel i partner zarządzający w spółce FORYSTEK & PARTNERZY - Adwokaci i Radcowie Prawni. 

W trakcie współpracy z zagranicznymi kancelariami uczestniczył w restrukturyzacji i prywatyzacji sektora tytoniowego w Polsce, jak również przy nabywaniu akcji polskich spółek przez inwestorów zagranicznych. Brał także udział w prywatyzacjach przedsiębiorstw państwowych oraz przy wprowadzaniu akcji spółek do publicznego obrotu. Obsługiwał wówczas polskie i zagraniczne spółki giełdowe. Od kilkunastu lat związany z obsługą prawną największych banków zagranicznych w Polsce. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i umów handlowych, a także w sporach sądowych i arbitrażowych. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w występowaniu przed Sądem Najwyższym i NSA w sprawach dotyczących skarg kasacyjnych. Ma na swoim koncie kilkaset wygranych spraw w tych sądach, jak i kilka przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Doradza międzynarodowym koncernom, reprezentuje w postępowaniach sądowych i arbitrażowych zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, osoby fizyczne, jak i prawne. Posiada również wiedzę na temat prawa podatkowego, jak i prawa karnego – jako seminarzysta prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Od początku lat 90-tych reprezentuje liczne rody arystokratyczne oraz byłych właścicieli znacjonalizowanych majątków we wszelkich sprawach reprywatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gruntów warszawskich oraz spraw zabużańskich. Wykładowca na konferencjach naukowych dotyczących zagadnień reprywatyzacyjnych. Sędzia wielu kadencji Sądu dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie.

Ekspert i komentator tzw. żółtych (prawniczych) stron dziennika „Rzeczpospolita”.Włada językiem angielskim.Bibliografia:
Rozprawy książkowe

 • Komentarz do ustawy o mieniu zabużańskim. Studium historyczno-prawne, Kraków 2020, stron 630.
 • Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK „Świerk” i „Grab” w gminie Świlcza (1943-1947), Kraków 2019, stron 658.

Artykuły naukowe i glosy

 • Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy Anny Korzeniewskiej-Lasoty do wyroku NSA z 24 września 2019 r., I OSK 2808/17, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, z. 6, s.
 • Skutki jedności stosunku materialnoprawnego (na przykładzie prawa do rekompensaty zabużańskiej), „Państwo i Prawo” 2020, nr 11, s. 108-124.
 • Nowe krzywdy Zabużan – aktualne problemy orzecznictwa, „Palestra” 2020, nr 7-8, s. 129-150.
 • Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych, „Rejent” 2020, nr 5, s. 41-63.
 • Niepodległościowa działalność Józefa Frankiewicza a sprawa jego werbunku przez Jana Wołkowa – brakująca część wspomnień, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2018, nr 48, s. 57-74.
 • The Rule of Law and the Effectiveness of Enforcement of Claims of Former Owners Wrongfully Deprived of Their Property, “International & Comparative Law Review”, Loyola of Los Angeles, 2018, Vol. 41, s. 489-501.
 • Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej, „Palestra” 2017, nr 5, s. 15-33.
 • The underground system of justice in the Home Army's Rzeszów Sub-Region, „Humanities and Social Sciences” 2016, nr 4, s. 1-18.
 • Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów, „e.Palestra” 2016, nr 13, s. 402-423.
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt: P 6/13), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, z. 3, s. 139-153.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., IV CSK 465/09 [Dot. immunitetu jurysdykcyjnego państw obcych i jego zakresu; roszczeń z czynów niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne], „Palestra” 2011, nr 11-12, s. 115-125.
 • Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 21, s. 1133-1144.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 3, s. 29-56.
 • Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, „Rejent” 2010, nr 12, s. 32-53.
 • Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną. (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), „Przegląd Sądowy”, 2010, nr 4, s. 28-41; współautor: Adam Starczewski.
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r., P 107/08, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, z. 3, 165-176.
 • Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 13, s. 750-755.
 • Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2001, z. 2, 75-92
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09, [Dot. wznowienia postępowania spadkowego; wielokrotnego stwierdzenia nabycia spadku po tej samej osobie], „Rejent” 2010, nr 6, s. 122-130.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 1986 r., I CR 378/86, „Państwo i Prawo” 1990, nr 6, s. 116-119.

Biogramy:

 • Brydak Edward, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t.3, Warszawa 2018, s. 37-38.
 • Kokoszka Józef, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t.3, Warszawa 2018, s. 203-204, współautor Janusz Kanimir.
 • Martynuska Władysław, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t.3, Warszawa 2018, s. 299-300.
 • Koryl Józef, [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1945, t. 17, Kraków 2015, s. 82-83.

Publikacje popularno-naukowe:

 • Kredyty frankowe: zwrot świadczeń, a nie ich rozliczenie, „Rzeczpospolita” PCD, 20 XI 2019
 • Rzeczoznawcy będą dokonywać wyceny roszczeń frankowiczów, „Wycena w praktyce” 2019, nr 11, s. 13-17.
 • Operaty szacunkowe w sprawach zabużańskich. Jak poradzić sobie z nietypowymi problemami?, „Wycena w praktyce” 2019, nr 7, s. 10-14.
 • Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom. [Proponowane przez PiS przepisy spowodują, że nacjonalizacja ziemi ornej będzie możliwa niemal w każdej sytuacji, gdy zmienia ona właściciela, również przy dziedziczeniu-alarmują adwokaci], „Rzeczpospolita” PCD, 4 II 2016
 • Co dalej z dekretem o reformie rolnej. [Autor prezentuje orzecznictwo sądowe i sądowo-administracyjne dotyczące dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej], „Rzeczpospolita” PCD, 8-9 I 2011
 • Upaństwowiony majątek, ale nie spółki. [Autor analizuje sytuację prawną przedwojennych spółek z o.o. i S.A., które pomimo nacjonalizacji ich majątków, nie zostały wykreślone z rejestru handlowego, zachowując tym samym zdolność prawną do dnia dzisiejszego], „Rzeczpospolita” PCD, 17 IX 2009
 • Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja, „Rzeczpospolita” PCD, 11 VIII 2009
 • Miało być szybciej i taniej, jest gorzej. [Autor krytycznie odnosi się do praktyki sądów gospodarczych polegającej na stosowaniu przepisu art. 479 (9) § 2 k.p.c. do wniosków o uzasadnienie wyroku], „Rzeczpospolita” PCD, 17 X 2005
 • Walka zabużan o swoje. [Całokształt działań i zaniechań organów władzy państwowej jest źródłem szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej państwa], „Rzeczpospolita” PCD, 15 IX 2003.
 • Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, „Rzeczpospolita” PCD, 9 VI 2003
 • Kij w mrowisko. [Dot. konstytucyjności dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej], „Rzeczpospolita” PCD, 31 VII 2000

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102