GODZINY DLA SENIORÓW A PRAWO LEGITYMOWANIA SENIORÓW

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzone zostały godziny dla seniorów. Obiekty handlowe lub usługowe, oraz placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, środków czystości, produktów Continue reading

Więcej...

ODSZKODOWANIA ZA ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS-CoV2

I.
Zawinione zakażenia koronawirusem SARS-COV2

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o zakażeniach koronawirusem spowodowanych nieumyślnym, ale zawinionym działaniem różnego rodzaju służb publicznych, w tym publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub też administracji państwowej (np. sprawa Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – 64 zakażonych; Continue reading

Więcej...

Kary za łamanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

Specustawa określana mianem Tarczy Antykryzysowej pozwoliła, zgodnie z art. 15zzzn. 1 na nałożenie przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny kary pieniężnej w wysokości do 30 000 zł, w drodze decyzji administracyjnej. Kara pieniężna za złamanie domowej kwarantanny, często określana też mianem kwarantanny Continue reading

Więcej...

Zmiana terminów dotyczących sprawozdań finansowych w związku z epidemią koronawirusa.

Marcowe wprowadzenie w Polsce stanu epidemii COVID – 19 wykreowało potrzebę odroczenia
w czasie licznych obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców, w tym obowiązków podatkowych, księgowych, czy wobec ZUS, a których ustawowy termin wykonania przypadałby właśnie w tym okresie. Przyjęte przez Rząd rozwiązania „antykryzysowe” mają w założeniu pomóc w tym trudnym Continue reading

Więcej...

Obniżenie czynszu najmu w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 jest źródłem wielu negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem, przedsiębiorcy starają się ograniczać do niezbędnego minimum koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesu przedsiębiorcy w tej trudnej sytuacji jest obniżenie kosztów najmu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Continue reading

Więcej...

Koronawirus a ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii, spowodowało coraz częstsze zadawanie sobie pytań przez przedsiębiorców, na temat działań jakie mogą podjąć w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z ulg podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności podatku, Continue reading

Więcej...

Obowiązki informacyjne a koronawirus

Polski organ nadzorczy przekazał komunikat, dotyczący zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z pandemią koronawirusa. Obejmują one w szczególności:

• Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy Continue reading

Więcej...

Pomoc państwa dla firm podczas epidemii koronawirusa

Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej rozwiązania dla przedsiębiorców, które oferuje w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej. Poniżej prezentujemy główne z założeń:

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą Continue reading

Więcej...

Czym jest zwolnienie grupowe

Zwolnienie grupowe jest zwolnieniem dużej ilości pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników. Najczęściej wiąże się ze złą sytuacją ekonomiczną pracodawcy. Szczegółowa procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 2003 roku.

Przepisy przywołanej ustawy stosuje się Continue reading

Więcej...

Pandemia a nadzwyczajna zmiana stosunków

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią koronawirusa wywiązywanie się z ciążących na podmiotach gospodarczych zobowiązań umownych uległo znacznemu utrudnieniu. Instytucją, na którą w tej sytuacji warto zwrócić uwagę, jest uregulowana w kodeksie cywilnym klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 tzw. klauzula rebus sic stantibus). Pozwala Continue reading

Więcej...