Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander).

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, uznając zawarte w pozwie roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej za uprawdopodobnione, uwzględnił wniosek kancelarii i wstrzymał klientom kancelarii obowiązek płatności rat kredytu Continue reading

Więcej...

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem sąd, uwzględniając w całości wniosek kancelarii, zakazał mBankowi  dokonywania potrąceń rat kredytu z rachunku kredytodawcy na czas procesu. Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom, już na etapie postępowania sądowego można Continue reading

Więcej...

Orzeczenie TSUE z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie kredytów frankowych (sygn. akt C 19/20)

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w sprawie do sygn. akt C-19/20 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych odpowiadając na cztery pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii, czy sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia abuzywności postanowienia umownego w przypadku, gdy zostało Continue reading

Więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku (III CZP 11/20) w sprawie kredytów frankowych

W dniu 16 lutego 2021 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną uchwałę (III CZP 11/20), która ma istotne znaczenie dla dokonywania rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu. Uchwała została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie umowy kredytu „frankowego”.

Sąd Najwyższy w sposób Continue reading

Więcej...

Kolejne zabezpieczenie roszczenia Frankowicza wobec mBank

Z przyjemnością informujemy, że w kolejnej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie „frankowej” dotyczącej kredytu indeksowanego w CHF, tym razem wobec mBank, uzyskaliśmy zabezpieczenia roszczenia powoda na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie dalszych płatności rat kapitałowych kredytu, które wynoszą 5.000 zł miesięcznie.

Postanowienie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, Continue reading

Więcej...

Zabezpieczenie roszczenia Frankowicza wobec Santander Bank Polska (Dawny Kredyt Bank).

Z przyjemnością informujemy, że w kolejnej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie „frankowej” dotyczącej kredytu denominowanego w CHF, tym razem wobec Santander Bank Polska (następcy Kredyt Banku) Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie dalszych płatności rat kredytu (kapitałowych i odsetkowych), a także Continue reading

Więcej...

Sąd Najwyższy ponownie po stronie kredytobiorców – kontrowersyjny kredyt denominowany w Deutsche Bank zakwestionowany i skierowany do ponownej analizy (I CSK 519/19)

W dniu 15 października 2020 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku (I ACa 681/18) i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

Sąd Apelacyjny w uchylonym wyroku podtrzymał wyrok Sądu I instancji i stwierdził bezzasadność powództwa kredytobiorców przeciwko Deutsche Bankowi S.A. Continue reading

Więcej...

Rozwój orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach frankowiczów.

Zapadłe rok temu orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 roku (sygn.: C-260/18) w sprawie K. i J. Dziubak w sposób znaczący wpłynęło zarówno na kształt orzeczeń zapadających w sprawach dotyczących kredytów frankowych w Polsce, jak również         Continue reading

Więcej...

Frankowicze nie muszą spłacać rat do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: VI ACz 1137/19)  podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 355/18)  i uznał, że frankowicze mogą zaprzestać spłaty kredytu na czas wytoczonej przez nich sprawy sądowej przeciwko Getin Noble Bank S.A.

W sprawie tej kredytobiorcy pozwali bank Continue reading

Więcej...