MEDIA O NAS

Strona 1 - Strona 2

Józef Forystek

Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej. "Palestra" 2017, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek

Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów, "PALESTRA" 2016, nr 16.

Pobierz

Józef Forystek, Agnieszka Wojciechowska

Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom. "Rzeczpospolita", 4 luty 2016.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt P 6/13), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 3.

Pobierz

Józef Forystek

Problem dla inwestorów. "Dziennik Gazeta Prawna", 29 kwietnia 2015.

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Możliwość stwierdzenia nieważności umowy spółki z o.o. na podstawie art. 58 KC po upływie pięciu lat od rejestracji spółki, Monitor Prawniczy 6/2014

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości, Monitor Prawniczy 20/2012

Pobierz

Józef Forystek

Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w orzecznictwie, Monitor Prawniczy 21/2011

Pobierz

Józef Forystek

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011

Pobierz

Józef Forystek

Dekret o gruntach warszawskich, MIDA- Magazyn dla Prawników nr 2, Maj 2011

Pobierz

Józef Forystek

"Coraz trudniej dochodzić roszczeń zabużańskich", Dziennik Gazeta Prawna 14 02 2011

Pobierz

Józef Forystek

Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, Rejent nr 12(236), grudzień 2010

Pobierz

Józef Forystek

„Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja”, Rzeczpospolita, 11 sierpnia 2009

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia TK z 1 marca 2010 r. – P 107.08 – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010 z.3

Pobierz

Agata Adamczyk

"Kiedy małżonek dłużnika-przedsiębiorcy odpowiada za jego długi", Gazeta Prawna, 30.06.2009

Pobierz

Józef Forystek

Walka zabużan o swoje, Rzeczpospolita Nr 215 z 15.09.2003 r.

Pobierz

Agata Adamczyk

Sąd zagraniczny może ogłosić upadłość polskiej spółki, Rzeczpospolita z 26.03.2009

Pobierz

Józef Forystek

Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste. Monitor Prawniczy 13/2010

Pobierz

Józef Forystek

„Upaństwowiony majątek, ale nie spółki”, Rzeczpospolita, 17 września 2009

Pobierz

Łukasz Gładki

"Wniesienie wkładów przez akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej przed jej rejestracją", Prawo Spółek nr 9, wrzesień 2009

Pobierz

Agata Adamczyk

"Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika", Gazeta Prawna, 21.07.2009

Pobierz

Józef Forystek, Adam Starczewski

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), Przegląd Sądowy nr 4, kwiecień 

Pobierz

Józef Forystek

Kij w mrowisko. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny, Rzeczpospolita, 31.07.2000 r. , s. C-4

Pobierz

Józef Forystek

Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa Transformacje Prawa Prywatnego, 2001, z. 2, str. 27 i n.

Pobierz

Anna Józefiak

Wykonanie nieformalnej umowy darowizny - Przegląd Sądowy 2007

Pobierz

Józef Forystek

Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, Rzeczpospolita Nr 133 z 9.06.2003 r.

Pobierz

Józef Forystek

Co dalej z dekretem o reformie rolnej, Rzeczpospolita 8-9 stycznia 2011

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09, Rejent nr 6(230), 2010

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1986 roku, I CR 378/86 Nowe Prawo z 1990 r., z. 6, str. 116 i n.

Pobierz

Agata Adamczyk

Pułapki w umowach handlowych zawieranych z kontrahentem zagranicznym., Gazeta Prawna nr 63 z 31.03.2009 r.

Pobierz

Agata Adamczyk

"Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym". Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2009

Pobierz

Marek Forystek

Osierocone zobowiązania - Kto zapłaci wierzycielom publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptekarzom. "Rzeczpospolita", 3 kwietnia 1999.

Pobierz

Strona 1 - Strona 2

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63