Problematyka ważności zastrzeżenia kary umownej za zwłokę – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2021 roku (sygn. akt: III CZP 16/21) w zakresie wykładni art. 483 § 1 k.c.

W umowach zawieranych w obrocie gospodarczym jej strony zazwyczaj decydują o zamieszczeniu postanowień zastrzegających kary umowne na rzecz jednej lub obu stron. Kara umowna to nic innego jak zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania innego zobowiązania, szczególnie przedmiotu umowy. Kara umowna Continue reading

Więcej...

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną z najmniej popularnych form działalności gospodarczej w Polsce i stanowi rozwiązanie hybrydowe pomiędzy spółką osobową a spółką kapitałową polegające na posiadaniu szerokiej swobody działalności operacyjnej komplementariusza przy pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki a odpowiedzialności akcjonariusza ograniczonej do wartości nominalnej objętych przez niego akcji. Continue reading

Więcej...

Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR, nowelizacja

 

Dnie 31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa”), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji odnoszących się do Centralnego Rejestru Continue reading

Więcej...

W jakiej formie powinien zostać sporządzony plan podziału spółki?

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych wielu przedsiębiorców zdecydowało się na restrukturyzację swojego biznesu poprzez przekształcenie spółek w spółki jawne. Warto jednak pamiętać o innych możliwościach zmiany formy prawnej organizacji – jedną z nich jest np. podział spółki.

 

W myśl art. 529 § Continue reading

Więcej...

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Niespełna pół roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”) pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która reguluje funkcjonowanie Rejestru. Na wstępie warto podkreślić, że projekt znajduje się dopiero na początkowym etapie Continue reading

Więcej...

Zatory płatnicze jako czyn nieuczciwej konkurencji

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych jest polepszanie jakości prawnej transakcji handlowych poprzez zmniejszenie negatywnego zjawiska zatorów płatniczych, polegających na nieterminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań z transakcji handlowych. Zatory wynikają z opóźnień w płaceniu wymaganych Continue reading

Więcej...

Challenges facing competition and antitrust law in the context of intellectual property law – outline of the issue

The boundary between competition law and intellectual property law arouses great interest among lawyers and experts around the world. It is no different in the European Union and Poland. There is no relationship of exclusion between the above mentioned areas of law. Both Continue reading

Więcej...

Obligacje GetBack – Kancelaria informuje o kolejnym korzystnym dla obligatariuszy GetBack S.A. rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK

Kancelaria informuje, że decyzją z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr DOZIK-4/2020 Prezes UOKIK uznał działania GetBack S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Prezes UOKIK nakazał GetBack S.A. opublikowanie oświadczenia o wydanej decyzji. Co pozytywne dla obligatariuszy GetBack S.A., spółka nie została ukarana karą Continue reading

Więcej...

Domena a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Na coraz szerszą skalę sprzedaż towarów i usług odbywa się online. Przedsiębiorcy, starając się pozycjonować w wyszukiwarkach swoje sklepy internetowe możliwie jak najwyżej, posługują się atrakcyjnymi nazwami domen. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nazwa domeny jest bardzo podobna do domeny, którą posługuje się inny przedsiębiorca. Continue reading

Więcej...

Znaczne pakiety akcji a informacja poufna

Jedną z ważniejszych zasad rynku kapitałowego jest przejrzystość struktur akcjonariatu spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu. Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące i oparte o jednakowe standardy monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu emitentów.
W pierwszej kolejności Continue reading

Więcej...