Domena a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Na coraz szerszą skalę sprzedaż towarów i usług odbywa się online. Przedsiębiorcy, starając się pozycjonować w wyszukiwarkach swoje sklepy internetowe możliwie jak najwyżej, posługują się atrakcyjnymi nazwami domen. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nazwa domeny jest bardzo podobna do domeny, którą posługuje się inny przedsiębiorca. Continue reading

Więcej...

Znaczne pakiety akcji a informacja poufna

Jedną z ważniejszych zasad rynku kapitałowego jest przejrzystość struktur akcjonariatu spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu. Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące i oparte o jednakowe standardy monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu emitentów.
W pierwszej kolejności to na inwestorów Continue reading

Więcej...

Pomoc de minimis formą rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

Każdemu przedsiębiorcy, a zwłaszcza takiemu, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z biznesem może przydać się dodatkowy zastrzyk gotówki. Jednym ze sposobów na jego uzyskanie jest możliwość ubiegania się o otrzymanie wsparcia w ramach tzw. pomocy de minimis.

Pomoc de minimis udzielana jest przez władze publiczne, a jej koncepcja Continue reading

Więcej...

Zakres odpowiedzialność przedsiębiorcy a przepisy ustawy o transporcie drogowym

Przepis art. 92a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej też jako „u.t.d.”) przewiduje kary pieniężne nakładane na podmiot, który wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Continue reading

Więcej...

KONIEC WĄTPLIWOŚCI CO DO WAŻNOŚCI UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK

Przed dniem 1 marca 2019 roku, występowały rozbieżności w orzecznictwie oraz doktrynie co do skutków naruszenia zasad reprezentacji osób prawnych, a więc między innymi spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Zgodnie z klasycznym poglądem w przypadku naruszenia zasad reprezentacji przez zarząd spółki przyjmowano sankcję bezwzględnej nieważności czynności prawnej. Nowsze Continue reading

Więcej...

Nowe zasady odpowiedzialności firm a wprowadzenie compliance w przedsiębiorstwie – część 2 Możliwa likwidacja firmy?

Jak wskazano w części pierwszej artykułu, obecny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego nie tylko za czyny własne lecz również za działania popełnione przez jego pracowników lub inne osoby realizujące działania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych mu kompetencji. Warunkiem odpowiedzialności za czyny podwykonawców lub Continue reading

Więcej...

Nowe zasady odpowiedzialności firm a wprowadzenie compliance w przedsiębiorstwie – część 1

Firma będzie odpowiadać również za przestępstwa popełnione przez swojego kontrahenta?

Do sejmu trafił rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zapisy projektu, jeżeli pozostaną niezmienione w toku procesu legislacyjnego, mogą okazać się co najmniej zaskakujące dla wielu firm. Mianowicie projekt przewiduje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego (np. spółek) Continue reading

Więcej...

Compliance – efektywne zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie

Celem wprowadzenia systemu compliance jest zapewnienie możliwie największej zgodności działania przedsiębiorstwa z prawem i przyjętymi zwyczajami, tak by ograniczyć ryzyko naruszenia prawa. Działania takie przekładają się na ograniczenie strat finansowych oraz zapobiegają utracie dobrego imienia danej organizacji.

Na brak zgodności narażona jest w zasadzie każda ze stref działalności Continue reading

Więcej...