Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Niespełna pół roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”) pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która reguluje funkcjonowanie Rejestru. Na wstępie warto podkreślić, że projekt znajduje się dopiero na początkowym etapie prac legislacyjnych, Continue reading

Więcej...

Zatory płatnicze jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych jest polepszanie jakości prawnej transakcji handlowych poprzez zmniejszenie negatywnego zjawiska zatorów płatniczych, polegających na nieterminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań z transakcji handlowych. Zatory wynikają z opóźnień w płaceniu wymaganych Continue reading

Więcej...

Obligacje GetBack – Kancelaria informuje o kolejnym korzystnym dla obligatariuszy GetBack S.A. rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK

Kancelaria informuje, że decyzją z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr DOZIK-4/2020 Prezes UOKIK uznał działania GetBack S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Prezes UOKIK nakazał GetBack S.A. opublikowanie oświadczenia o wydanej decyzji. Co pozytywne dla obligatariuszy GetBack S.A., spółka nie została ukarana karą Continue reading

Więcej...

Domena a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Na coraz szerszą skalę sprzedaż towarów i usług odbywa się online. Przedsiębiorcy, starając się pozycjonować w wyszukiwarkach swoje sklepy internetowe możliwie jak najwyżej, posługują się atrakcyjnymi nazwami domen. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nazwa domeny jest bardzo podobna do domeny, którą posługuje się inny przedsiębiorca. Continue reading

Więcej...

Znaczne pakiety akcji a informacja poufna

Jedną z ważniejszych zasad rynku kapitałowego jest przejrzystość struktur akcjonariatu spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu. Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące i oparte o jednakowe standardy monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu emitentów.
W pierwszej kolejności to na inwestorów Continue reading

Więcej...

Pomoc de minimis formą rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

Każdemu przedsiębiorcy, a zwłaszcza takiemu, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z biznesem może przydać się dodatkowy zastrzyk gotówki. Jednym ze sposobów na jego uzyskanie jest możliwość ubiegania się o otrzymanie wsparcia w ramach tzw. pomocy de minimis.

Pomoc de minimis udzielana jest przez władze publiczne, a jej koncepcja Continue reading

Więcej...

Zakres odpowiedzialność przedsiębiorcy a przepisy ustawy o transporcie drogowym

Przepis art. 92a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej też jako „u.t.d.”) przewiduje kary pieniężne nakładane na podmiot, który wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Continue reading

Więcej...

Koniec wątpliwości co do ważności umów zawieranych przez zarządy spółek

Przed dniem 1 marca 2019 roku, występowały rozbieżności w orzecznictwie oraz doktrynie co do skutków naruszenia zasad reprezentacji osób prawnych, a więc między innymi spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Zgodnie z klasycznym poglądem w przypadku naruszenia zasad reprezentacji przez zarząd spółki przyjmowano sankcję bezwzględnej nieważności czynności prawnej. Nowsze Continue reading

Więcej...

Nowe zasady odpowiedzialności firm a wprowadzenie compliance w przedsiębiorstwie – część 2 Możliwa likwidacja firmy?

Jak wskazano w części pierwszej artykułu, obecny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego nie tylko za czyny własne lecz również za działania popełnione przez jego pracowników lub inne osoby realizujące działania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych mu kompetencji. Warunkiem odpowiedzialności za czyny podwykonawców lub Continue reading

Więcej...