Roszczenia wobec przewoźników lotniczych wynikające z Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i terminy ich przedawnienia

Okres pandemii COVID – 19 skutkował między innymi masowym odwoływaniem lotów przez przewoźników z uwagi na wprowadzane przez poszczególne kraje ograniczenia wjazdu na ich terytorium. Praktyka pokazuje, że część linii lotniczych nie wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec klientów do zwrotu ceny zakupionych biletów lub wypłaty odszkodowania za opóźniony Continue reading

Więcej...

Ustawa Lex Uber – zmiana przepisów o transporcie drogowym

W dniu 1 października 2020 roku weszły w życie nowe przepisy o transporcie drogowym, tzw. ustawa Lex Uber – w ramach przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Continue reading

Więcej...

Zakres odpowiedzialność przedsiębiorcy a przepisy ustawy o transporcie drogowym

Przepis art. 92a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej też jako „u.t.d.”) przewiduje kary pieniężne nakładane na podmiot, który wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Continue reading

Więcej...