Politique de confidentialité

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi dokumentami, które określają zasady na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oraz z Polityką Prywatności regulującą podstawowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Kancelarię.

Tożsamość Administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Numer KRS Kancelarii to 0000179150. Siedziba Kancelarii znajduje się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21 (31-532 Kraków).

Kontakt z Administratorem
Kontakt z Kancelarią możliwy jest poprzez:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz kontaktu w związku z wykonaniem umowy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
  • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  • dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:

  • osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
  • dostawcy usług IT
  • podmioty świadczące usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej
  • podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
  • podmioty świadczące usługi księgowe
  • podmioty świadczące obsługę podatkową, w szczególności Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.
  • współpracujące kancelarie prawne
  • inne strony procesowe oraz organy prowadzące postępowanie

Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych przez radców prawnych i adwokatów w ramach wykonywania zawodu – przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
  • sprostowania danych (art. 16. RODO)
  • usunięcia danych (art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO) – niemniej jednak informujemy, że Państwa dane nie będą profilowane
  Niektóre z powyższych uprawnień mogą nie przysługiwać w związku ze świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdy to nastąpi, zostaną Państwo o tym wyraźnie poinformowani.

Prawo do wniesienia skargi
W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Politique de confidentialité

1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony osób fizycznych będących użytkownikami portalu internetowego https://www.forystek.pl (dalej: Portal) w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu jest Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179150, posiadająca NIP: 6772219730 (dalej: Administrator).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. W celu zapewnienia przestrzegania powszechnie obowiązujących regulacji Administrator wdrożył wewnętrzny dokument w postaci Polityki Bezpieczeństwa Informacji, który stanowi zbiór rozwiązań technologicznych i naczelnych zasad pozwalających na zapewnienie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w ramach działalności Administratora.

5. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w przejrzystej i łatwo dostępnej formie udzielić użytkownikom Portalu wszelkich informacji o zasadach i celach przetwarzania ich danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem www.forystek.pl/pl/polityka-prywatnosci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, użytkownik Portalu może skontaktować się z Administratorem, kierując stosowne żądanie na adres: ka********@fo******.pl.

6. W trakcie przetwarzania danych osobowych, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Portalu wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Portalu w następujący sposób: a) poprzez wykonywanie działań w ramach Portalu; b) poprzez gromadzenie plików cookies; c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

9. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Portal stosuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy również w celach statystycznych. Wyróżniamy dwa typy plików cookies, a mianowicie wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu korzystania z Portalu przez jego użytkowników) oraz funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika). Korzystanie z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki powoduje, że pliki cookies będą umieszczone w Państwa urządzeniu. Brak zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.

10. W przypadku konieczności dostosowania rozwiązań technologicznych do zmieniających się rozwiązań prawnych, Polityka Prywatności może ulec zmianie. W takiej sytuacji, treść zaktualizowanej Polityki Prywatności pojawi się na stronie internetowej Administratora wraz z nową datą.

Polityka Prywatności z dnia 24 maja 2018 roku.