POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który określa zasady na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oraz z Polityką Prywatności regulującą podstawowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Kancelarię.

Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Numer KRS administratora to 0000179150. Siedziba Kancelarii znajduje się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21 (31-532 Kraków).

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:

 • osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
 • dostawcy usług IT,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej
 • podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
 • podmioty świadczące usługi księgowe
 • podmioty świadczące obsługę podatkową, w szczególności Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.
 • współpracujące kancelarie prawne
 • inne strony procesowe 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdy to nastąpi, zostaną Państwo o tym wyraźnie poinformowani.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności

1.     Niniejszy dokument określa zasady ochrony osób fizycznych będących użytkownikami portalu internetowego https://www.forystek.pl (dalej: Portal) w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora.
2.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu jest Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179150, posiadająca NIP: 6772219730 (dalej: Administrator).
3.     W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4.     W celu zapewnienia przestrzegania powszechnie obowiązujących regulacji Administrator wdrożył wewnętrzny dokument w postaci Polityki Bezpieczeństwa Informacji, który stanowi zbiór rozwiązań technologicznych i naczelnych zasad pozwalających na zapewnienie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w ramach działalności Administratora.
5.     Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w przejrzystej i łatwo dostępnej formie udzielić użytkownikom Portalu wszelkich informacji o zasadach i celach przetwarzania ich danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji, użytkownik Portalu może skontaktować się z Administratorem, kierując stosowne żądanie na adres: kancelaria@forystek.pl.
6.     W trakcie przetwarzania danych osobowych, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: 

a)   przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b)   zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c)   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d)   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e)   przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f)   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

7.     Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Portalu wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a)   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d)   przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
f)   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

8.     Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Portalu w następujący sposób: 

a)   poprzez wykonywanie działań w ramach Portalu;
b)   poprzez gromadzenie plików cookies;
c)   poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 

W przypadku konieczności dostosowania rozwiązań technologicznych do zmieniających się rozwiązań prawnych, Polityka Prywatności może ulec zmianie. W takiej sytuacji, treść zaktualizowanej Polityki Prywatności pojawi się na stronie internetowej Administratora wraz z nową datą. 
Polityka Prywatności z dnia 24 maja 2018 roku

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (12) 62 800 400
tel: +48 (17) 789 22 63