Polityka prywatności

DR JÓZEF FORYSTEK

Urodził się w 1966 roku. W latach 1985-1991 studiował prawo oraz równolegle psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów przez kilka kadencji pełnił funkcję członka zarządu koła naukowego studentów prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP UJ), a w roku akademickim 1988/89 był jego wiceprezesem. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracę magisterską na temat stadialnych i zjawiskowych form przestępnego współdziałania napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla obronił również z wynikiem bardzo dobrym. Rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz obronił w 2018 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1991-1995 odbył aplikację adwokacką w krakowskiej Izbie Adwokackiej, w trakcie której uczestniczył w 1993 roku w stażu w angielskiej firmie prawniczej „Pinsent & Co.” w Birmingham. W dniu 20 maja 1995 roku zdał egzamin adwokacki cum laude z pierwszą lokatą i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W 1997 roku został również wpisany na listę doradców podatkowych.

W latach 1995 – 1996 pracował jako jedyny polski adwokat w warszawskim oddziale amerykańsko-angielskiej firmy prawniczej „Dewey Ballantine Theodore Goddard”, następnie w latach 1996-1997 w oddziale amerykańskiej kancelarii „Dewey Ballantine”. Zawód adwokata wykonuje nieprzerwanie od 1991 roku, początkowo w ramach indywidualnej kancelarii, a od 1997 roku jako założyciel i partner w kancelarii (Forystek Góralczyk Rychlicki oraz Forystek Góralczyk Rychlicki Budzowska Fiutowski Jamorski).
Od 2003 roku założyciel i partner zarządzający w spółce „Forystek & Partnerzy” – Adwokaci i Radcowie Prawni.

W trakcie kilkuletniej współpracy z zagranicznymi kancelariami uczestniczył w restrukturyzacji i prywatyzacji sektora tytoniowego w Polsce oraz przy nabywaniu akcji polskich spółek przez inwestorów zagranicznych. Brał udział w prywatyzacjach przedsiębiorstw państwowych, jak i przy wprowadzaniu akcji spółek do publicznego obrotu. Obsługiwał wówczas polskie i zagraniczne spółki giełdowe. Przez kilkanaście lat związany był z obsługą prawną największych banków zagranicznych w Polsce (Citibank oraz Deutsche Bank) oraz międzynarodowych koncernów (PepsiCo, KFC, Cadbury-Wedel, British Airways, Derby, Universal Music), ambasady (Republiki Serbii), osoby prawa kościelnego (liczne Zakony i Caritas). Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w sporach sądowych i arbitrażowych, szczególnie w sprawach dotyczących bezprawia państwowego oraz reprywatyzacji nieruchomości przejętych na podstawie powojennych aktów nacjonalizacyjnych, m.in: dekretu o gruntach warszawskich, dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, ustawy o nacjonalizacji przemysłu, a także w tzw. sprawach zabużańskich. Stale występuje w sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i NSA oraz prowadzi liczne sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz przed TSUE w Luksemburgu. Od początku lat 90-tych reprezentuje liczne rody arystokratyczne (m.in.: Habsburgów, Tarnowskich, Potockich, Reyów, Sapiehów, Lubomirskich, Tyszkiewiczów, Puzynów, Pinińskich, Krasińskich, Komorowskich, Starowieyskich).
Wykładał na konferencjach naukowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Od 1998 roku przez pięć kolejnych kadencji nieprzerwanie pełnił funkcję sędziego izbowego Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie, a od 2021 r. jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej. Dwukrotnie został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury (XI i XIII KZA).
Ekspert i komentator tzw. żółtych (prawniczych) stron dziennika „Rzeczpospolita”. Autor książek, w tym Komentarza do ustawy o mieniu zabużańskim (2020) oraz licznych artykułów i glos publikowanych począwszy od 1990 roku na łamach takich czasopism, jak: „Państwo i Prawo”, „Nowe Prawo”, „Przegląd Sądowy”, „Palestra”, „Rejent”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Transformacje Prawa Prywatnego”, „International & Comparative Law Review”, Loyola of Los Angeles” i „Rzeczpospolita”, jak również książek i artykułów naukowych o tematyce historycznej, które ukazały się na w „Zeszytach Historycznych WiN-u” i „Humanities and Social Sciences”.
Od 2021 roku jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Włada biegle językiem angielskim.

Bibliografia:
Rozprawy książkowe

 • Historia AK-WiN w zeznaniach Adama Lazarowicza „Klamry”, Kraków-Rzeszów 2021, stron 708, współautor prof. dr hab. Grzegorz Ostasz.
 • Komentarz do ustawy o mieniu zabużańskim. Studium historyczno-prawne, Kraków 2020, stron 630.
 • Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK „Świerk” i „Grab” w gminie Świlcza (1943-1947), Kraków 2019, stron 658.

Artykuły naukowe i glosy

 • Zbywalność roszczenia o odszkodowanie za wywłaszczenie a przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w sprawie o ustalenie odszkodowania – krytyczna glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.06.2022 r., I OPS 1/22, „Glosa” 2023, nr 2, s. 89-104
 • Zaskarżalność postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019, „Palestra” 2023, nr 1-2, s. 58-81
 • Nowelizacja administracyjnego postępowania nieważnościowego a kwestia dochodzenia odszkodowania za bezprawie władzy państwowej, „Palestra” 2022, nr 5, s. 7-36.
 • Tymczasowy Zarząd Państwowy jako ośrodek legalizacji pobytu żołnierzy konspiracji niepodległościowej z Podokręgu AK Rzeszów na terenie Górnego Śląska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2022, nr 1, s. 122-152.
 • Eliminacja z obrotu prawnego orzeczeń sądów cywilnych wydanych przeciwko osobom w chwili wniesienia pozwu nieżyjącym, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2022, nr 2, s. 97-124.
 • Spór o przesłankę „przesiedlenia” toczony podczas prac legislacyjnych nad ustawą zabużańską oraz w aktualnym orzecznictwie, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, z. 1, s. 9-35, współautor Andrzej Wąsowski
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie jako prawo dziedziczne, „Palestra” 2021, nr 12, s. 44-71.
 • Ochrona praw osób małoletnich w postępowaniu wywłaszczeniowym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 7-8, s. 107-122.
 • Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy Anny Korzeniewskiej-Lasoty do wyroku NSA z 24 września 2019 r., I OSK 2808/17, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, z. 6, s. 42-60.
 • Skutki jedności stosunku materialnoprawnego (na przykładzie prawa do rekompensaty zabużańskiej), „Państwo i Prawo” 2020, nr 11, s. 108-124.
 • Nowe krzywdy Zabużan – aktualne problemy orzecznictwa, „Palestra” 2020, nr 7-8, s. 129-150.
 • Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych, „Rejent” 2020, nr 5, s. 41-63.
 • Niepodległościowa działalność Józefa Frankiewicza a sprawa jego werbunku przez Jana Wołkowa – brakująca część wspomnień, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2018, nr 48, s. 57-74.
 • The Rule of Law and the Effectiveness of Enforcement of Claims of Former Owners Wrongfully Deprived of Their Property, “International & Comparative Law Review”, Loyola of Los Angeles, 2018, Vol. 41, s. 489-501.
 • Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej, „Palestra” 2017, nr 5, s. 15-33.
 • The underground system of justice in the Home Army’s Rzeszów Sub-Region, „Humanities and Social Sciences” 2016, nr 4, s. 1-18.
 • Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów, „e.Palestra” 2016, nr 13, s. 402-423.
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt: P 6/13), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, z. 3, s. 139-153.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., IV CSK 465/09 [Dot. immunitetu jurysdykcyjnego państw obcych i jego zakresu; roszczeń z czynów niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne], „Palestra” 2011, nr 11-12, s. 115-125.
 • Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 21, s. 1133-1144.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 3, s. 29-56.
 • Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, „Rejent” 2010, nr 12, s. 32-53.
 • Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną. (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), „Przegląd Sądowy”, 2010, nr 4, s. 28-41; współautor: Adam Starczewski.
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r., P 107/08, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, z. 3, 165-176.
 • Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 13, s. 750-755.
 • Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2001, z. 2, 75-92
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09, [Dot. wznowienia postępowania spadkowego; wielokrotnego stwierdzenia nabycia spadku po tej samej osobie], „Rejent” 2010, nr 6, s. 122-130.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 1986 r., I CR 378/86, „Państwo i Prawo” 1990, nr 6, s. 116-119.

Biogramy:

 • Brydak Edward, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t.3, Warszawa 2018, s. 37-38.
 • Kokoszka Józef, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t.3, Warszawa 2018, s. 203-204, współautor Janusz Kanimir.
 • Martynuska Władysław, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t.3, Warszawa 2018, s. 299-300.
 • Koryl Józef, [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1945, t. 17, Kraków 2015, s. 82-83.

Publikacje popularno-naukowe:

 • Odmowa zwolnienia od opłaty od apelacji. „Rzeczpospolita”, 14 lutego 2023
 • Własność musi być chroniona. Pozostawione mienie (cz.2), „Rzeczpospolita” PCD, 8 VI 2021, współautor Andrzej Wąsowski
 • Rekompensata tylko po powrocie. Pozostawione mienie (cz.1), „Rzeczpospolita” PCD, 1 VI 2021, współautor Andrzej Wąsowski
 • Kredyty frankowe: zwrot świadczeń, a nie ich rozliczenie, „Rzeczpospolita” PCD, 20 XI 2019
 • Rzeczoznawcy będą dokonywać wyceny roszczeń frankowiczów, „Wycena w praktyce” 2019, nr 11, s. 13-17.
 • Operaty szacunkowe w sprawach zabużańskich. Jak poradzić sobie z nietypowymi problemami?, „Wycena w praktyce” 2019, nr 7, s. 10-14.
 • Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom.
  [Proponowane przez PiS przepisy spowodują, że nacjonalizacja ziemi ornej będzie możliwa niemal w każdej sytuacji, gdy zmienia ona właściciela, również przy dziedziczeniu-alarmują adwokaci], „Rzeczpospolita” PCD, 4 II 2016, współautor adw. Agnieszka Wojciechowska
 • Co dalej z dekretem o reformie rolnej.
  [Autor prezentuje orzecznictwo sądowe i sądowo-administracyjne dotyczące dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej], „Rzeczpospolita” PCD, 8-9 I 2011
 • Upaństwowiony majątek, ale nie spółki.
  [Autor analizuje sytuację prawną przedwojennych spółek z o.o. i S.A., które pomimo nacjonalizacji ich majątków, nie zostały wykreślone z rejestru handlowego, zachowując tym samym zdolność prawną do dnia dzisiejszego], „Rzeczpospolita” PCD, 17 IX 2009
 • Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja, „Rzeczpospolita” PCD, 11 VIII 2009
 • Miało być szybciej i taniej, jest gorzej.
  [Autor krytycznie odnosi się do praktyki sądów gospodarczych polegającej na stosowaniu przepisu art. 479 (9) § 2 k.p.c. do wniosków o uzasadnienie wyroku], „Rzeczpospolita” PCD, 17 X 2005
 • Walka zabużan o swoje.
  [Całokształt działań i zaniechań organów władzy państwowej jest źródłem szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej państwa], „Rzeczpospolita” PCD, 15 IX 2003.
 • Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, „Rzeczpospolita” PCD, 9 VI 2003
 • Kij w mrowisko.
  [Dot. konstytucyjności dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej], „Rzeczpospolita” PCD, 31 VII 2000

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102