Politique de confidentialité

Strona Główna / Prawo cywilne

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA

Coraz więcej przepisów znowelizowanych w ostatnich latach budzi wątpliwości konstytucyjne. Z tego powodu Kancelaria przygotowała skargę konstytucyjną domagając się stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego przyjętych w 2019 roku, na mocy których zniesiono możliwość zaskarżania orzeczeń sąd apelacyjnego (sądu II

Więcej »

Zarząd sukcesyjny. Tylko 2 miesiące na ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zasady zarządzania jego przedsiębiorstwem oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa regulują przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych

Więcej »

Kto musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Przepisy RODO wprowadziły do polskiego systemu prawnego instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD), który zastąpił dawnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego wyznaczenie w Polsce było fakultatywne. Obecnie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) z zasady nie zawsze jest obligatoryjne, poza trzema przypadkami określonymi

Więcej »

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – nowe obowiązki dostawców poczty elektronicznej

Krajowy ustawodawca zauważył, że komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w życiu codziennym przez współczesne społeczeństwo informacyjne. Z usług dostarczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych codziennie korzysta wiele milionów osób. Usługi te są również coraz szerzej i w sposób bardziej wyszukany wykorzystywane

Więcej »

Ochrona najemcy przed podwyżką czynszu najmu

Przepis art. 685[1] kodeksu cywilnego uprawnia wynajmującego lokal do podwyższenia wysokości czynszu poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Takie wypowiedzenie nie wymaga porozumienia stron w zakresie zmiany umowy. Zmiany wysokości czynszu może dokonać

Więcej »

Pojęciu mobbingu w prawie pracy.

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w art. 94 indeks 3 Kodeksu Pracy. Z treści przywołanego przepisu wynika, że mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Zachowania te muszą

Więcej »

Miarkowanie kar umownych a odsetki za opóźnienie

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest sankcją cywilnoprawną, która została przewidziana na wypadek naruszenia więzi obligacyjnej przez dłużnika. W razie niewykonania lub

Więcej »