隱私政策

商务

IPO 和证券

证券包含相当广泛的问题。 汇票和支票法是这一专业领域的业务领域之一。 由于成本低且易于访问,汇票已成为保证业务交易的常用手段。 因此,我们每天都参与起草期票协议,并在法庭诉讼程序中从汇票中收回应收款。 我们还提供有关发行股票和债券的法律支持,其中包括我们起草招股说明书并在美国证券交易委员会(KPWiG)进行诉讼。 我们在建立证券抵押品方面也有经验(注册质押,为抵押目的转让所有权)。 我们为发行股票或债券过程的所有实体提供法律咨询服务,包括银行,经纪公司和发行人。 

 • obsługa prawna związana z emisją akcji i obligacji,
 • dochodzenie należności z papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
 • przygotowywanie części prawnych prospektów emisyjnych w zakresie IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • przygotowywanie dokumentów informacyjnych wymaganych w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • wsparcie w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (o czym szerzej możecie Państwo przeczytać tutaj).

   

 • ocena ryzyka zawiązana z nabyciem papierów wartościowych,
 • badanie ważności papierów wartościowych oraz doradztwo z zakresu szeroko rozumianych umów dotyczących papierów wartościowych.

Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie), prowadzenia postępowań sądowych, w których dochodzone są roszczenia z tytułu nabycia akcji i obligacji.

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest również prawo wekslowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się:

 • sporządzaniem deklaracji wekslowych,
 • wzorów weksli,
 • dochodzeniem należności z  weksli w postępowaniach sądowych oraz 
 • przygotowywaniem opinii i porad prawnych w zakresie prawa wekslowego.

   

Również emisja obligacji jest jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania kapitału, w związku z tym służymy doradztwem prawnym podmiotom uczestniczącym w procesie emisji obligacji, przede wszystkim emitentom, poprzez wsparcie w sporządzaniu pełnej dokumentacji związanej z emisją. Z uwagi na obowiązkową dematerializację obligacji, w powyższym zakresie współpracujemy z domami maklerskimi.