Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

IPO I PAPIERY WARTOŚCIOWE

Papiery wartościowe to dość szeroka kategoria pojęciowa, zawierająca w sobie takie zagadnienia jak: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, inne zbywalne papiery wartościowe oraz inne zbywalne prawa majątkowe. Obszarami działalności Kancelarii w ramach tej specjalizacji są m.in. 

 • obsługa prawna związana z emisją akcji i obligacji,
 • dochodzenie należności z papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
 • przygotowywanie części prawnych prospektów emisyjnych w zakresie IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • przygotowywanie dokumentów informacyjnych wymaganych w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • wsparcie w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (o czym szerzej możecie Państwo przeczytać tutaj).

   

 • ocena ryzyka zawiązana z nabyciem papierów wartościowych,
 • badanie ważności papierów wartościowych oraz doradztwo z zakresu szeroko rozumianych umów dotyczących papierów wartościowych.

Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie), prowadzenia postępowań sądowych, w których dochodzone są roszczenia z tytułu nabycia akcji i obligacji.

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest również prawo wekslowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się:

 • sporządzaniem deklaracji wekslowych,
 • wzorów weksli,
 • dochodzeniem należności z  weksli w postępowaniach sądowych oraz 
 • przygotowywaniem opinii i porad prawnych w zakresie prawa wekslowego.

   

Również emisja obligacji jest jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania kapitału, w związku z tym służymy doradztwem prawnym podmiotom uczestniczącym w procesie emisji obligacji, przede wszystkim emitentom, poprzez wsparcie w sporządzaniu pełnej dokumentacji związanej z emisją. Z uwagi na obowiązkową dematerializację obligacji, w powyższym zakresie współpracujemy z domami maklerskimi.