Polityka prywatności

REPRYWATYZACJA

GRUNTY WARSZAWSKIE

Naszą wiodącą specjalizacją z zakresu reprywatyzacji są sprawy gruntów warszawskich przejętych na podstawie dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), tzw. „dekretu Bieruta”.

W szczególności zajmujemy się reprezentowaniem przeddekretowych właścicieli lub ich następców prawnych w sprawach dotyczących odzyskania nieruchomości w naturze (tam gdzie to tylko możliwe) lub uzyskania odszkodowania za bezprawnie znacjonalizowane nieruchomości, które zostały w sposób trwały utracone.

Prowadzimy także postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne (przed WSA i NSA) dotyczące między innymi uzyskania decyzji dekretowych, stwierdzenia nieważności decyzji odmawiających przyznania właścicielom nieruchomości prawa własności czasowej do nieruchomości lub decyzji przeznaczających lokale mieszkalne na sprzedaż (tj. tzw. „decyzji lokalowych”).

Reprezentujemy byłych właścicieli nieruchomości także we wszelkich postępowaniach dotyczących zwalczania niekorzystnych skutków decyzji administracyjnych oraz czynności cywilnoprawnych mających miejsce po nacjonalizacji nieruchomości, tj. w sporach o nakłady oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.