Polityka prywatności

REPRYWATYZACJA

REFORMA ROLNA

Jedną ze specjalności naszej kancelarii jest prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących niepodpadania zespołów dworsko/pałacowo/zamkowo-parkowych pod dekretu PKWN z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, tj. postępowań o wydanie decyzji na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 roku o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Prowadzimy także postępowania nadzorcze przed Ministrem Rolnictwa o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych Urzędów Ziemskich dotyczących gruntów rolnych poniżej 100 ha lub 50 ha oraz lasów. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za utracone grunty oraz w sporach z muzeami państwowymi o zwrot zagrabionych po II wojnie światowej dzieł sztuki i muzealiów.

Występujemy także w sprawach przed Agencjami Nieruchomości Rolnych o skorzystanie z prawa pierwszeństwa oraz sporach z dzierżawcami nieruchomości pozostających w zasobach ANR , a znacjonalizowanych przy wykorzystaniu dekretu PKWN o reformie rolnej.