Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

Obsługa sektora bankowego, zarówno w zakresie bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, to jedna z głównych specjalizacji Kancelarii Prawnej Forystek & Partnerzy. Świadczyliśmy lub świadczymy usługi prawne na rzecz kilku z największych banków w Polsce. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy przy przeprowadzaniu wszelkich transakcji bankowych i finansowych, z uwzględnieniem m.in. wymogów prawa dewizowego oraz aspektów prawa międzynarodowego.

Kancelaria Forystek & Partnerzy doradza Klientom w zakresie realizacji projektów w obrębie sektora bankowego, takich jak zarządzanie aktywami, obrót papierami wartościowymi czy negocjowanie umów kredytowych. Kancelaria Prawna zajmuje się również przygotowaniem procedur wewnętrznych w zakresie związanym z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), wspiera banki w przygotowaniu analizy ryzyka oraz w spełnieniu innych obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane.

Usługi świadczone przez Kancelarię Forystek & Partnerzy na rzecz banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz ich Klientów obejmują m.in.:

  • opracowywanie i negocjowanie umów kredytowych,
  • doradztwo w zakresie form zabezpieczenia operacji finansowych,
  • przeprowadzanie sprawnej windykacji należności w oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne,
  • przygotowywanie analiz prawnych dotyczących outsourcingu na rzecz banków,
  • sporządzanie i analizowanie regulaminów bankowych,
  • obsługa bankowości inwestycyjnej,
  • pomoc w zakresie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej, ubezpieczeniowej,
  • reprezentowanie podmiotów sektora bankowego oraz wszelkich instytucji finansowych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz w ramach procesów restrukturyzacji kredytów i innych zobowiązań finansowych,

Dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, z powodzeniem prowadzimy także sprawy dotyczące kontraktów futures oraz transakcji opcyjnych.