Polityka prywatności

KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE

Nasza Kancelaria prawna Forystek posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń o charakterze odszkodowawczym oraz zadośćuczynień za wyrządzoną krzywdę. Dotyczy to wszelkiego rodzaju szkód rzeczowych, komunikacyjnych, osobowych, w tym także odszkodowań za  błędy medyczne czy w związku z naruszeniem podstawowych praw pracowniczych. Uzyskujemy wysokie świadczenia w postępowaniach przed instytucjami (polskim oraz zagranicznymi) i urzędami.

Z powodzeniem reprezentujemy klientów w postępowaniach zarówno na etapie przedsądowym, jak i w procesie, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, a także Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, uzyskując korzystne dla naszych mocodawców rozstrzygnięcia. W razie potrzeby dążymy do wypracowania rozwiązań możliwie jak najpełniej oddających uzasadniony interes osób pokrzywdzonych w drodze ugody, mediacji oraz prowadząc profesjonalne negocjacje, w zakresie których nasz Zespół może pochwalić się odpowiednim wykwalifikowaniem i poziomem umiejętności.

Jedną z czołowych dziedzin, w których specjalizuje się nasza Kancelaria Prawna jest egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych, które przysługują byłym właścicielom lub ich spadkobiercom za bezprawnie przejęte i wywłaszczone przez Skarb Państwa nieruchomości, a to na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Prowadzimy postępowania cywilne, administracyjne i sądowoadministracyjne, których celem przewodnim jest przede wszystkim odzyskanie utraconej nieruchomości w naturze lub otrzymanie stosownego ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającemu wartości odebranego prawa. Reprezentujemy naszych klientów między innymi w postępowaniach nadzorczych w przedmiocie uzyskania orzeczeń stwierdzających nieważność decyzji wywłaszczeniowych, a także ustalających wysokość przysługującego odszkodowania z tytułu niesłusznie wywłaszczonego prawa – zarówno przed organami administracyjnymi, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA oraz NSA). Naszej Kancelarii Prawnej udało się wywalczyć dla naszych Klientów odszkodowania w kwotach sięgających nawet kilkanaście milionów złotych.

Z powodzeniem prowadzimy i nadzorujemy także szeroko pojęte postępowania reprywatyzacyjne, w których to w imieniu naszych Klientów dążymy do uzyskania dla nich roszczeń odszkodowawczych, przysługujących im w związku z bezprawnym przejęciem przez Skarb Państwa należących do nich gruntów – m.in. na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Posiadamy również duże doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia spraw o odzyskanie tzw. „mienia zabużańskiego”.