Polityka prywatności

MIENIE ZABUŻAŃSKIE

Sprawy w toku o odszkodowanie (cywilne) lub rekompensatę (administracyjne), w tym liczne wygrane przed WSA i NSA oraz przed Ministrem Skarbu Państwa:

 • o odszkodowanie i rekompensatę od Skarbu Państwa w kwocie 150 mln zł za majątek Roś (Ukraina) – hr. Braniccy;
 • o rekompensatę za majątek Rozdół, Jagielnika i Komarno (Ukraina) – rodzina hrabiów Lanckorońskich;
 • o rekompensatę za zamek Świrz k/Lwowa (Ukraina) – rodzina Ireny hr. Lamezan Salins (żony generała Tadeusza hr. Bora-Komorowskiego – dowódcy Powstania Warszawskiego);
 • o rekompensatę za majątek Waka, Wołożyn, Orniany i Wilno (ul. Zygmuntowska) – rodzina hr. Tyszkiewicz z Waki;
 • o rekompensatę za kamienice w Wilnie;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie (rodzina hr. Podhorodeckich);
 • o rekompensatę za majątek Zwiniacz (Ukraina (rodzina hr. Reyów i Potockich);
 • precedensowa sprawa rekompensaty zabużańskiej dla Fundacji Lanckorońskich;
 • o rekompensatę za pola naftowe w Borysławiu (woj. lwowskie);
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Potockiego;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Szymanowicza;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Sobieskiego;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Działyńskich;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Głębokiej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy 29 Listopada;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Na Błonie;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Kopernika;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Zielnej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Piaskowej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Słodowej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Wyspiańskiego;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy 3 Maja;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Asnyka;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Akademickiej 14;
 • o rekompensatę za dom w Zaleszczykach (woj. tarnopolskie);
 • o rekompensatę za majątek Hamernia (woj. wileńskie);
 • o rekompensatę za majątek Dorohoszów (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Lubieżany (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Olszany (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Hawinowicze (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Szczuczyn k/Grodna;
 • o rekompensatę za majątek we Lwowie przy ul. Królowej Jadwigi 27 i 38a;
 • o rekompensatę za majątek Kozielniki k/Lwowa;
 • o rekompensatę za majątek Gieranony na Litwie;
 • o rekompensatę za majątek Kozielniki k. Lwowa;
 • o rekompensatę za kamienicę w Tarnopolu przy ul. Wigury;
 • o rekompensatę za kamienicę w Stanisławowie przy ul. Wigury;

Sprawy zakończone:

 • wygrana w precedensowej dla całej Polonii sprawie zabużańskiej przed WSA i NSA w Warszawie potwierdzającej, że do grona uprawnionych do otrzymania tzw. rekompensaty zabużańskiej na podstawie ustawy z 2005 roku należą także byli właściciele nieruchomości zabużańskich, którzy nigdy do Polski nie powrócili i pozostali na emigracji;
 • liczne wypłacone pieniężne rekompensaty zabużańskie na podstawie ustawy z 2005 roku;
 • wypłacona rekompensata zabużanska za kamienice położone na Starym Mieście w Wilnie (2009);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za kamienice położone we Lwowie (2010);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek ziemski Hadynkowce (w tym lasy)- województwo tarnopolskie – obecnie Ukraina (2010);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek ziemski (w tym lasy) w powiecie Kobryń – województwo poleskie – obecnie Białoruś (2010);
 • wygrana rekompensata zabużańska za niezabudowaną parcelę we Lwowie (2011);
 • wygrana rekompensata zabużańska za majątek Horoszowa – województwo tarnopolskie (2011);
 • wygrana rekompensata zabużańska za majątek Brody – województwo tarnopolskie (2011);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Rozłucz, w tym lasy – woj. lwowskie (2012);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Iwanówka, w tym lasy – woj. tarnopolskie (2013);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Turze – woj. tarnopolskie (2012);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za nieruchomości we Lwowie oraz w miejscowościach Herbutów, Kozara i Slobódka Bołszowicka – wszystkie gmina Bołoszowce (obecnie Ukraina) – kilkaset hektarów ziemi i lasów (2013);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za majątek Korczyn – woj. stanisławowskie (2013);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za majątek Uroczyska – woj. nowogródzkie, powiat wołożyński – obecnie Białoruś (2013);
 • uzyskanie postanowienia Wojewody Śląskiego potwierdzającego nabycie prawa do rekompensaty za kamienicę w Rudkach k/Lwowa (2014);
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Małopolskiego o przyznaniu rekompensaty za kamienicę w Wilnie (2014);
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Mazowieckiego potwierdzającego rekompensatę za XVI -wieczny zamek z parkiem – woj. tarnopolskie – obecnie Ukraina (2015);
 • przyznana decyzją rekompensata za kamienice we Lwowie przy ul. Poprzecznej;
 • przyznana decyzją rekompenasata zabużańska za pozostawione mienie w Samborze;
 • wygrana przed NSA w precedensowej sprawie dot. aktów nacjonalizacyjnych ZSRR oraz braku związania orzeczeniem PUR (Państwowego Urzędu Repatryjacyjnego – dot. kamienic we Lwowie (2015);
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie majątku ziemskiego bohatera narodowego – Bołszowce -woj. stanisławowskie (2015);
 • uzyskanie postanowienia Wojewody Małopolskiego stwierdzającego przyznanie rekompensaty za majątek położony w miejscowości Waka (2015).
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Mazowieckiego i przyznana rekompensata zabużańska za ponad 900 ha majątek Chocimierz – woj. stanisławowskie (2018);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przyznana rekompensata zabużańska za majątek Kodzie – woj. nowogródzkie (2019);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przyznana rekompensata za kamienice we Lwowie przy ul. Królowej Jadwigi w głośnej sprawie na kanwie której Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 października 2012r., SK 11/12 stwierdził niekonstytucyjność wymogu zamieszkiwania na Kresach w dniu 1 września 1939r. (2019);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Małopolskiego i przyznana rekompensata za kamienicę we Lwowie przy ul. Piaskowej (2020);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Małopolskiego i przyznana rekompensata za majątek w Korczynie – woj. stanisławowskie (2020);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Małopolskiego i przyznana rekompensata za nieruchomość gruntową we Lwowie (2020);
 

 

Przyznane i wypłacone przez Skarb Państwa odszkodowania:

 • Asfaltowa (dwie kamienice);
 • Kozietulskiego (kamienica);
 • Al. Niepodległości (kamienica);
 • Na Skarpie (kamienica);
 • Skolimowska (kamienica);
 • Wzorcowa (działka niezabudowana);
 • Orężna (działka niezabudowana);
 • Jana Kazimierza (działka przemysłowa);
 • Nowogrodzka (działka niezabudowana);
 • Kłobucka (działki niezabudowane);
 • Na Skarpie (kamienica);
 • Humańska;
 • Kazimierzowska (siedziba PZMot);
 • Piękna (teren Ambasady USA);
 • Trocka (Targówek);
 • Krzyżanowskiego;
 • Brylowska;
 • Bema;
 • Szeroki Dunaj/Nowowiejska (kamienica na Starym Mieście);
 • Marszałkowska / Nowowiejska (teren pod Hotelem Forum);
 • kamienica przy ul. Koszykowej (2014);
 • kamienica przy ul. Lwowskiej;
 • Wilcza (za część kamienicy);
 • Boryszewska -działka (2014);
 • Dobra -kamienica (2014);
 • Krakusa -działka (2015);
 • Humańska -lokale mieszkalne (2015);
 • Fabryczna – działka;
 • Sandomierska – lokale mieszkalne;
 • Sobieskiego – działki;
 • Krasickiego – część działki;
 • Mostowa – działka na Starym Mieście;
 • Kurpińskiego – działka;
 • Królowej Aldony – lokale.

Inne sprawy w toku:

 • reprezentowanie Republiki Serbii w precedensowej sprawie o zasiedzenie części nieruchomości przez inne państwo – Serbię. Sprawa dotyczy nieruchomości ambasady byłej Jugosławii;
 • reprezentowanie spółki ORBIS SA w sprawie dotyczącej gruntu pod Hotelem Forum;
 • sprawa nieruchomości warszawskiej przy ul. Humańskiej i ul. Dobrej.
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd wniosku Skarbu Państwa o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku na podstawie przepisów Kodeksu Napoleona;
 •  doprowadzenie do oddalenia przez Sąd wniosku Skarbu Państwa o zasiedzenie nieruchomości odzyskanej w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej;
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd w całości powództwa Skarbu Państwa w sprawie o zwrot nakładów na nieruchomość przy ul. Bartoszewicza;
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd w całości powództwa Skarbu Państwa w sprawie o zwrot nakładów na nieruchomość przy ul. Dzieci Warszawy;
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd w całości powództwa Skarbu Państwa w sprawie o zwrot nakładów na nieruchomość przy ul. Koszykowej;
 • wygrane w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Miasto Stołeczne Warszawa i zwrot pożytków;
 • o spłatę udziału przez Miasto Stołeczne Warszawa z tytułu zniesienie współwłasności gruntu przy Placu Defilad w Warszawie;
 • reprezentowanie Fundacji Lanckorońskich w sprawie o zwrot kamienicy przy ul. Na Skarpie
 • uzyskane liczne decyzje dekomunalizacyjne;