Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH

Szybki dostęp inwestorów do istotnych informacji dotyczących spółek giełdowych jest jedną z podstaw działania rynku kapitałowego. Prawidłowy sposób wypełniania obowiązków informacyjnych wpływa na przejrzystość rynku kapitałowego, co kreuje zaufanie inwestorów do spółek tworzących ten rynek. W konsekwencji emitenci poszukujący finansowania, prawidłowo i rzetelnie wykonujący swoje obowiązki informacyjne, trafiają do szerokiej grupy podmiotów zainteresowanych ulokowaniem wolnych środków. Ponadto rzetelnie wypełnianie obowiązków informacyjnych przekłada się na wyższą wycenę rynkową akcji lub innych papierów wartościowych, co ma zazwyczaj istotne znaczenie przy kolejnych emisjach.

Powyższe korzyści mogą zostać osiągnięte pod warunkiem właściwego wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne. W tym zakresie już od 10 lat Kancelaria Prawna Forystek & Partnerzy świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz emitentów w tym spółek notowanych w WIG30. Nasze usługi dla spółek giełdowych, obejmują w szczególności:

  • przygotowanie i opiniowanie projektów raportów bieżących,
  • weryfikację raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych),
  • implementację obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia unijnego (tzw. MAR),
  • doradztwo przy identyfikowaniu informacji poufnych, podlegających obowiązkom informacyjnym,
  • szkolenia w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych,
  • doradztwo związane ze stosowaniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
  • przygotowanie i aktualizację polityk i procedur zapewniających m.in. właściwy obieg informacji w spółce i niezwłoczne opublikowanie stosownych raportów bieżących,
  • doradztwo w zakresie informacji o znaczących akcjonariuszach emitenta,
  • doradztwo w zakresie organizacji prac jednostki odpowiedzialnej za relacje inwestorskie,
  • reprezentowanie emitentów w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad regulowanym obrotem papierami wartościowymi, w tym między innymi z KNF, GPW oraz KDPW

Skorzystanie z naszych usług w zakresie obowiązków informacyjnych, zapewni wysoki poziom i rzetelność w raportowaniu, a tym samym ograniczy ryzyko surowych sankcji jakie grożą emitentom i członkom ich organów – Zarządów i Rad Nadzorczych.