Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

COMPLIANCE

W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi wspierające naszych Klientów w efektywnym zarządzeniu ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie zasad zgodności w przedsiębiorstwie (compliance) wiąże się dla przedsiębiorców z szeregiem korzyści nie tylko w postaci ograniczenia strat finansowych i zapobieżeniu utracie dobrego imienia danego przedsiębiorstwa, lecz jest również korzystne dla poszczególnych osób z nim związanych, w tym kadry zarządzającej, minimalizując ryzyko prawne i wiążącą się z tym odpowiedzialność.

Co to jest Compliance? Na czym polega? Jak wprowadzić program efektywnego zarządzania ryzykiem compliance? W jakim celu tworzymy procedury compliance? Dlaczego warto zbudować i wdrożyć system compliance?

Nasze wsparcie w zakresie wprowadzania zasad compliance polega przede wszystkim na:

  • stworzeniu mechanizmów regulujących działanie firmy w sposób zgodny z prawem, takich jak np. kodeks dobrych praktyk czy stworzenie i wprowadzenie zasad regulujących ład korporacyjny,
  • utworzeniu mechanizmów umożliwiających weryfikację kontrahentów, w tym również w zakresie przepisów o VAT, celem ograniczenia ryzyka wiążącego się ze współpracą z nierzetelnymi partnerami,
  • opracowaniu zapisów w umowach z kontrahentami umożliwiających minimalizowanie ryzyka związanego np. z nieważnością lub bezskutecznością umów, jak również zapisów mających na celu ochronę majątku przedsiębiorstwa, zarówno w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi, jak i w stosunkach wewnętrznych,
  • opracowaniu regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzania danych klientów, pracowników i partnerów biznesowych,
  • stworzeniu procedur mających na celu zapobieganie korupcji.

W ramach naszej działalności w pierwszej kolejności przeprowadzamy analizę prawną obejmującą ocenę przedsiębiorstwa celem zlokalizowania obszarów zagrożonych największym ryzykiem istnienia braku zgodności. Następnie opracowujemy odpowiednie dokumenty i mechanizmy pozwalające na znaczne ograniczenie ryzyka prawnego związanego prowadzona działalnością. Kolejną przeprowadzana przez nas czynnością mogą być szkolenia pracowników, których zwiększona świadomość prawna w zakresie powierzonych im obowiązków, pozwala na wyeliminowanie, a przynajmniej na zminimalizowanie kosztów związanych z naruszeniem prawa.