Polityka prywatności

OBRÓT GOSPODARCZY

UMOWY HANDLOWE

Jednym z wiodących obszarów naszej praktyki i równocześnie głównym elementem oferty Kancelarii Prawnej FORYSTEK & PARTNERZY z Krakowa jest pomoc w opracowywaniu kontraktów i umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Współpracownicy Kancelarii Prawnej FORYSTEK & PARTNERZY posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych, zarówno tych uregulowanych przepisami jak również umów niestandardowych, nieuregulowanych przez ustawodawcę, lecz wykształconych w praktyce obrotu gospodarczego, czyli tzw. umów nienazwanych.

Przygotowanie umowy rozpoczynamy od ustalenia intencji stron, tak aby możliwie najpełniej odzwierciedlić wolę stron kontraktu. W umowach staramy się możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy naszego Klienta dobierając najbardziej dogodne w danej sytuacji instrumenty prawne. Umowy konstruujemy z myślą aby minimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych, dlatego każde postanowienie umowne jest przez nas starannie przemyślane, tak aby ograniczać ryzyko różnych jego interpretacji.

Kancelaria Prawna FORYSTEK & PARTNERZY Kraków świadczy pomoc prawną również w opiniowaniu zawartych już umów. Udzielamy także bieżących porad prawnych związanych z wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym, jak również wskazujemy na potencjalne konsekwencje niewykonania postanowień umownych.

Kancelaria Prawna reprezentuje Klientów na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, począwszy od etapu ofertowego, weryfikacji wiarygodności partnerów biznesowych, prowadzenia negocjacji, zawierania umów przedwstępnych, opracowania tekstów umów, skończywszy na dochodzeniu od kontrahenta prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych. Świadczymy również usługi w zakresie weryfikacji podatkowych skutków zawarcia kontraktu.

Tworzymy między innymi umowy takie jak:

 • umowa sprzedaży (sprzedaż nieruchomości, sprzedaż udziałów, sprzedaż samochodu, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 • umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o pracę, kontrakt menedżerski,
 • umowa o zachowaniu poufności (NDA),
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna),
 • umowa cesji wierzytelności (umowa przelewu),
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, leasingu zwrotnego,
 • umowa najmu, umowa podnajmu umowa dzierżawy, umowa poddzierżawy,
 • umowa barterowa,
 • umowa IT, wdrożeniowa (agile, waterfall),
 • umowa inwestycyjna,
 • umowa outsourcingu usług,
 • umowy prawnoautorskie (umowa licencyjna, umowa o przeniesienie praw autorskich),
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • i wiele innych.