Politique de confidentialité

CIRCUIT ECONOMIQUE

INTRODUCTION EN BOURSE (IPO) ET VALEURS MOBILIERES

La notion de valeurs mobilières suppose une compréhension assez large. Ce ce domaine inclut entre autres le droit cambial et les dispositions relatives aux chèques. Facilement accessibles et peu coûteuses, les lettres de change sont un moyen de garantie couramment utilisé dans les affaires. Ainsi, notre cabinet s’occupe au quotidien de l’établissement de déclarations cambiales et du recouvrement judiciaire de créances sur lettres de change. Nous proposons aussi des services juridiques en rapport avec l’émission des actions et obligations, en rédigeant notamment les prospectus d’emission et en pilotant les procédures auprès de la Commission des valeurs mobilières et des bourses. Nous avons aussi une expérience dans le domaine de la constitution de garanties sur valeurs mobilières (sûreté réelle inscrite au registre des sûretés, transfert du droit de propriété sur la sûreté). Nous apportons un conseil juridique à tous les acteurs du processus d’émission des actions ou obligations, y compris aux banques, aux agences de courtage et aux émetteurs. 

 • obsługa prawna związana z emisją akcji i obligacji,
 • dochodzenie należności z papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
 • przygotowywanie części prawnych prospektów emisyjnych w zakresie IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • przygotowywanie dokumentów informacyjnych wymaganych w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • wsparcie w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (o czym szerzej możecie Państwo przeczytać tutaj).

   

 • ocena ryzyka zawiązana z nabyciem papierów wartościowych,
 • badanie ważności papierów wartościowych oraz doradztwo z zakresu szeroko rozumianych umów dotyczących papierów wartościowych.

Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie), prowadzenia postępowań sądowych, w których dochodzone są roszczenia z tytułu nabycia akcji i obligacji.

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest również prawo wekslowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się:

 • sporządzaniem deklaracji wekslowych,
 • wzorów weksli,
 • dochodzeniem należności z  weksli w postępowaniach sądowych oraz 
 • przygotowywaniem opinii i porad prawnych w zakresie prawa wekslowego.

   

Również emisja obligacji jest jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania kapitału, w związku z tym służymy doradztwem prawnym podmiotom uczestniczącym w procesie emisji obligacji, przede wszystkim emitentom, poprzez wsparcie w sporządzaniu pełnej dokumentacji związanej z emisją. Z uwagi na obowiązkową dematerializację obligacji, w powyższym zakresie współpracujemy z domami maklerskimi.