Privacy policy

BUSINESS TRANSACTIONS

IPO AND SECURITIES

Securities comprise quite a broad range of issues. Law on bills of exchange and cheques is one of the areas of operations within this field of specialisation. Because of low costs and easy access bills of exchange have become a common means of securing transactions in business. Therefore, we are involved in drafting promissory note agreements on a daily basis and recovering receivables out of bills of exchange in court proceedings. We also provide legal support relating to the issuance of shares and bonds, among others, we draft prospectuses and carry out proceedings before the Securities and Exchange Commission (KPWiG). We also have experience in establishing collateral over securities (registered pledge, transfer of ownership for collateral purposes). We offer legal advisory services to all entities that are parties to the process of the issuance of shares or bonds, including banks, brokerage offices, and issuers. 

 • obsługa prawna związana z emisją akcji i obligacji,
 • dochodzenie należności z papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
 • przygotowywanie części prawnych prospektów emisyjnych w zakresie IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • przygotowywanie dokumentów informacyjnych wymaganych w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • wsparcie w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (o czym szerzej możecie Państwo przeczytać tutaj).

   

 • ocena ryzyka zawiązana z nabyciem papierów wartościowych,
 • badanie ważności papierów wartościowych oraz doradztwo z zakresu szeroko rozumianych umów dotyczących papierów wartościowych.

Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie), prowadzenia postępowań sądowych, w których dochodzone są roszczenia z tytułu nabycia akcji i obligacji.

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest również prawo wekslowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się:

 • sporządzaniem deklaracji wekslowych,
 • wzorów weksli,
 • dochodzeniem należności z  weksli w postępowaniach sądowych oraz 
 • przygotowywaniem opinii i porad prawnych w zakresie prawa wekslowego.

   

Również emisja obligacji jest jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania kapitału, w związku z tym służymy doradztwem prawnym podmiotom uczestniczącym w procesie emisji obligacji, przede wszystkim emitentom, poprzez wsparcie w sporządzaniu pełnej dokumentacji związanej z emisją. Z uwagi na obowiązkową dematerializację obligacji, w powyższym zakresie współpracujemy z domami maklerskimi.