Polityka prywatności

Strona Główna / Tokeny mogą być zwolnione z VAT jako środek płatniczy

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Tokeny mogą być zwolnione z VAT jako środek płatniczy

W ostatnich latach, zapewne dzięki perspektywie ogromnego zysku niezwykle popularne stało się inwestowanie w kryptowaluty.  Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju tokeny, które mogą spełniać wiele funkcji a ich ceny sięgają nawet wielu milionów dolarów. Zazwyczaj, analogicznie do kryptowalut, tworzone są one w oparciu o technologię blokchain, co zapobiega możliwości ich podrobienia czy zhakowania. Pomimo braku jednolitej definicji, najczęściej tokeny opisuje jako pewne dobra wirtualne, które reprezentują określoną wartość dla grupy odbiorców, dla jakiej są wydawane. Obecnie pojęcie tokenu nie jest w żaden sposób zdefiniowanie prawnie, brak też jest przepisów regulujących obrót tymi dobrami wirtualnymi.

Wiele wątpliwości budzi również kwestia rozliczeń takich transakcji z fiskusem. Inwestorzy zwracają się więc do DKIS z wnioskami o interpretacje indywidualne w tym zakresie. Rozstrzygnięcia organu są różne, zapewne z uwagi na to, iż tokeny mogą spełniać bardzo wiele funkcji – od pewnego rodzaju bonów upominkowych, do swoistych certyfikatów własności. Co wynika między innymi z jednej z interpretacji wydanych pod koniec zeszłego roku – dnia 5 listopada 2021 r., do znaku 0114-KDIP4-3.4012.260.2021.2.MP – tokeny w pewnych wypadkach mogą spełniać również funkcję środka płatniczego. Wówczas transakcje ich sprzedaży będą zwolnione z VAT.

W stanie faktycznym którego dotyczyła wspomniana wcześniej interpretacja Wnioskodawca planuje założyć platformę internetową, dostępną dla użytkowników  z całego świata,
a następnie zorganizować na niej konkurs w którym wyłoni najlepszy pomysł na grę komputerową. Za przesłanie pomysłu każdemu z uczestników konkursu na jego elektroniczny portfel zostanie przesłany jeden token. Autorom najlepszych pomysłów wnioskodawca zaproponuje opracowanie twórczej, szczegółowej koncepcji przyszłej gry wideo za wynagrodzenie (kwalifikowane jako wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich) równe 100 tokenów.

Jeżeli natomiast na podstawie szczegółowej koncepcji użytkownika zostanie opracowana gra, wnioskodawca deklaruje, że zobowiązuje się zawrzeć z takim użytkownikiem umowę licencyjną na podstawie której pomysłodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie, wypłacane w Tokenach o równowartości 5% zysków netto z dochodów uzyskanych z przyszłej, ewentualnej dystrybucji gry wideo. Z kolei w celu wydania Tokenów pomysłodawcy, Wnioskodawca planuje skupować Tokeny z rynku giełd krytpowalutowych.

Możliwe też, że tokeny będą stanowiły formę rozliczeń pomiędzy użytkownikami platformy
a także będą akceptowane przez inne podmioty jako wynagrodzenie za świadczenie usług lub sprzedaż towarów, jednak w takich przypadkach Wnioskodawca nie będzie pośredniczył
w tego rodzaju rozliczeniach. Dodatkowo posiadanie nawet jednego tokenu będzie równoznaczne z przyznaniem prawa głosu na platformie w organizowanych w przyszłości głosowaniach dotyczących np. wyboru najlepszych gier. Wnioskodawca zaznacza jednak, że głosowania nie będą dotyczyć w żadnym wypadku spraw korporacyjnych spółki.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca zadał dwa pytania:

  1. 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, przekazanie Tokenów lub ich sprzedaż należy traktować jako usługę zwolnioną z VAT zgodnie z  43 ust. 1 pkt 7u.p.t.u?
  2. W przypadku uznania, że stanowisko Spółki w zakresie pytania Nr 1 jest nieprawidłowe, czy przekazanie Tokenów można potraktować jako przekazanie bonów różnego przeznaczenia,
    i tym samym, czy obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie „zapłaty” Tokenem za świadczoną usługę lub zakupiony towar?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do stanowiska wnioskodawcy zawartego w pierwszym pytaniu, stąd też nie udzielił odpowiedzi na drugie.

Jak wynika z opisywanej interpretacji tokeny, którymi planuje się posługiwać Wnioskodawca, będą stanowiły odzwierciedlenie kryptowaluty, ponieważ spełniają definicję waluty wirtualnej zawartej w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  (art. 2 ust. 1 pkt 26).

Jak uznał organ, w opisywanym stanie faktycznym dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy Wnioskodawcą a użytkownikami platformy – w zamian za nadesłanie pomysłu przez użytkowników następuje przekazanie Tokenów, tak samo zakwalifikowane zostanie przeniesienie praw autorskich do gier przez zwycięzcę konkursu, na podstawie zawartej umowy oraz za świadczenia licencyjne. Zatem w takim wypadku dochodzi do świadczenia usług za wynagrodzeniem a tokeny Wnioskodawcy można uznać za środki płatnicze.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy – zwalnia się od podatku transakcje, łącznie
z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Powyższe zwolnienie od podatku VAT stanowi implementację do krajowego porządku prawnego przepisu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W uzasadnieniu Organ powołał się więc na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 Hedqvist, w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej Bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie.

W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną „bitcoin” i odwrotnie dokonywane za zapłatą kwoty marży, którą stanowi różnica pomiędzy ceną, po której nabywana jest waluta, a ceną po jakiej jest sprzedawana, stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy 2006/112/WE.

Powyższe, w kontekście przedmiotowej sprawy pozwoliło stwierdzić, że Tokeny, poprzez akceptację stron transakcji jako alternatywne środki płatnicze, będą służyć w tych sytuacjach jako nośnik wartości pieniężnej oraz środki płatnicze podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy. Zatem transakcja przekazania lub sprzedaży przez Wnioskodawcę Tokenów może być uznana za usługę zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

 

Aleksandra Jędras