Polityka prywatności

Strona Główna / Sprawy z reformy rolnej bez dodatkowych opłat za opinie geodezyjne – precedensowy wyrok WSA

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sprawy z reformy rolnej bez dodatkowych opłat za opinie geodezyjne – precedensowy wyrok WSA

Z przyjemnością informujemy, że Kancelarii udało się uzyskać dla swoich klientów precedensowy wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej bezprawnego przejęcia zespołu pałacowo-parkowego, w której zarówno Wojewoda (jako organ I instancji), jak i Minister Rolnictwa obciążyli wnioskodawców kilkutysięcznymi  kosztami sporządzenia na zlecenie Urzędu opinii geodezyjnej w sprawie synchronizacji dawnych oznaczeń działek z obecnymi ich numerami ewidencyjnymi z podaniem użytków każdego rodzaju. WSA podzielił stanowisko Kancelarii zawarte w skardze uznając, że wykładnia art. 262 par. 1 k.p.a. powinna być wąska, albowiem jest wyjątkiem od zasady, że koszty postępowania administracyjnego ponosi organ administracji publicznej. Jednocześnie sąd uznał, że do ustawowych obowiązków organu jest dokładne ustalenie przebiegu granic danego zespołu pałacowo-parkowego oraz dokonanie synchronizacji działek, bez czego nie jest bowiem możliwe podjęcie jakichkolwiek rozważań na temat funkcjonalnego powiązania zespołu z resztą majątku ziemskiego.

Sprawę prowadzi zespół prawników Kancelarii pod kierunkiem adw. dr Józefa Forystka, w skład którego wchodzą m.in. adw. Bernadetta Róg. W postępowaniu sądowoadministracyjnym klientów reprezentował mec. J. Forystek.