Polityka prywatności

Strona Główna / Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024]

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024]

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku i zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Tym samym wyrok Sądu I instancji – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, stał się prawomocny.

Sąd podzielił stanowisko Kancelarii przyjmując ustalenia sądu I instancji za prawidłowe. Kancelaria przygotowała pozew przeciwko Bankowi m.in. w oparciu o  ustawę z 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, która przewiduje instytucję  tzw. sankcji kredytu darmowego, czyli  uprawnienia kredytobiorcy – konsumenta do zwrotu na rzecz kredytodawcy (banku) tylko pożyczonego kapitału, bez jakichkolwiek kosztów zwyczajowo związanych z udzieleniem kredytu (odsetek, prowizji, kosztów związanych ze wzrostem waluty obcej w przypadku kredytu waloryzowanego). Sprawa ta różni się od głośnych ostatnio spraw tzw. frankowych, bowiem stosuje tzw. sankcję kredytu darmowego, Sąd I instancji nie unieważnił umowy kredytu, przez co wyeliminowane zostało ryzyko ewentualnego roszczenia o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które to roszczenia są ostatnio silnie lobbowane przez banki w sprawach tzw. frankowych.

Sprawę prowadził zespół prawników Kancelarii w osobach r. pr. Tomasza Pigiela, adw. Konrada Forystka oraz apl. radc. Dominiki Kochanowskiej. Na rozprawie apelacyjnej Klienta reprezentował adw. Konrad Forystek.