Polityka prywatności

Strona Główna / Kara pozbawienia wolności za ksero dowodu osobistego?

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kara pozbawienia wolności za ksero dowodu osobistego?

Kilka dni temu na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym autor sugerował, że na mocy nowej ustawy o dokumentach publicznych, która wejdzie w życie 12 lipca 2019 roku, przedsiębiorca będzie mógł zostać ukarany karą do dwóch lat pozbawienia wolności za wykonanie ksera dowodu osobistego lub dokumentu prawa jazdy. Czy rzeczywiście ustawa o dokumentach publicznych przewiduje karę pozbawienia wolności dla osób skanujących dowody osobiste przy „wypożyczaniu nart, rowerów albo samochodów”?

Ustawa o dokumentach publicznych w art. 58 zawiera przepis karny, zgodnie z którym ten kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z definicją ustawową, repliką dokumentu publicznego jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Należy zwrócić uwagę na przesłankę definicji repliki dokumentu publicznego jaką jest to, że odwzorowanie lub kopia dokumentu publicznego musi mieć „cechy autentyczności dokumentu publicznego”. Celem przywołanego przepisu jest ochrona przed wytwarzaniem tzw. „fałszywek” sprzedawanych jako „produkty kolekcjonerskie” i niewątpliwie przepis ten daje podstawy do sankcjonowania takiego działania. Natomiast skan dowodu osobistego lub jego kserokopia nie posiadają cechy autentyczności i jako takie nie będą mogły zostać uznane za replikę w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych. Tym samym, skanowanie lub kopiowanie dowodu osobistego nie będzie wypełniać znamion art. 58 ustawy o dokumentach publicznych i z uwagi na to, przedsiębiorcy nie grozi za takie działanie kara pozbawienia wolności.

Powyższe nie oznacza jednak, że kopiowanie lub skanowanie dowodów osobistych jest zawsze dopuszczalne. Dowód osobisty to dokument zawierający szereg danych osobowych jego właściciela, który jest chroniony na gruncie przepisów RODO. Rozporządzenie zezwala jedynie na przetwarzanie takich informacji o osobach fizycznych, które są niezbędne dla zrealizowania celu dla jakich zostały zebrane (zasada minimalizacji). To na administratorze danych spoczywa obowiązek udowodnienia, że zebrane w jego działalności dane osobowe są niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.

Daniel Trędkiewicz, aplikant radcowski

ka********@fo******.pl