Polityka prywatności

Strona Główna / Koniec tzw. fikcji doręczenia – nowelizacja KPC

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Koniec tzw. fikcji doręczenia – nowelizacja KPC

W dniu 5 lipca 2019 roku na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została złożona uchwalona przez Sejm RP kolejna ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego.

Wprowadzenie zmian do procedury cywilnej jest koniecznością, co to tego nikt nie ma wątpliwości jednak część zaproponowanych przez Sejm zmian budzi kontrowersje środowisk prawniczych. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie art.1391, który de facto oznacza likwidację tzw. fikcji doręczenia pism procesowych.

Dotychczas pismo procesowe było uznawane za skutecznie doręczone w przypadku gdy przesyłka polecona została powtórnie awizowana, a następnie po upływie 7 dniowego terminu nie została podjęta przez adresata. W praktyce oznaczało to, że pozwany miał 14 dni na odbiór korespondencji a po upływie tego czasu przesyłka była zwracana do nadawcy czyli sądu, który uznawał, że pismo procesowe w tym pozew zostało skutecznie doręczone stronie w ostatnim dniu 14 – dniowego terminu.

art. 1391 KPC:

§ 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch miesięcy stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.”

Po nowelizacji schemat doręczania pism procesowych, a w szczególności pozwów jako pism inicjujących postępowanie będzie wyglądał następująco:

Powód złoży do sądu pozew, którego odpis następnie zostanie przesłany na wskazany przez niego adres pozwanego. Jeśli pozwany nie odbierze 2- krotnie awizowanej korespondencji, sąd zobowiązany będzie do zawiadomienia o tym fakcie powoda. Ponadto sąd zobowiąże powoda by w terminie dwóch miesięcy doręczył pozew za pośrednictwem komornika. Co ważne komornik nie będzie mógł odmówić wykonania tej czynności. Dalsze czynności powoda są zależne od wyniku pracy komornika. Pierwszą możliwością jest złożenie do sądu potwierdzenia doręczenia przez komornika pozwu, drugą – wskazanie nowego adresu pozwanego ustalonego na zlecenie powoda przez komornika bądź przez samego powoda np. dzięki pomocy agencji detektywistycznej a trzecią opcją jest przedstawienie sądowi dowodu na to, że pozwany jednak przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Na wykonanie powyższych czynności przez powoda ustawodawca przewidział termin zaledwie dwóch miesięcy w przeciwnym wypadku sąd będzie zobowiązany zawiesić postępowanie.

Podsumowując projektowana nowelizacja przepisów zamiast skrócić czas trwania postępowania cywilnego przyczyni się do wydłużenia toczących się postępowań oraz uniemożliwi w wielu przypadkach skuteczne dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym przez wierzycieli z uwagi na rygor zawieszenia postępowania z urzędu w trybie art. 177 § 1 pkt 6 KPC, albowiem wystarczy tylko by dłużnik nie odbierał korespondencji pod adresem wskazanym przez wierzyciela i postępowanie zostanie zawieszone a następnie umorzone jeśli powód nie wskaże nowego adresu.

Katarzyna Olech, adwokat

ka********@fo******.pl