Polityka prywatności

Strona Główna / Wdrożenie RODO uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wdrożenie RODO uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej

Reorganizacja działalności spółki i dostosowywanie procesów przetwarzania danych do wymagań wynikających z RODO uzasadnia przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. Takie stanowisko wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 września 2018 roku (II SA/Wr 493/18).          

W komentowanej sprawie uczestnik postępowania uchybił zakreślonemu siedmiodniowemu terminowi do złożenia dokumentów, wśród których znajdowała się między innymi umowa o zarządzanie spółką. Dostarczenie uwierzytelnionego odpisu umowy możliwe było dopiero po upływie wyznaczonego przez sąd terminu na dokonanie czynności. Spółka złożyła wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej objętej zarządzeniem sądu, uzasadniając uchybienie terminu trwającą w spółce reorganizacją związaną z dostosowaniem działalności spółki do wymagań wprowadzonych wraz z rozpoczęciem obowiązywania RODO. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, okoliczności wskazane przez spółkę stanowią wystarczającą przesłankę uprawdopodobniającą brak winy w uchybieniu terminu. Z powyższych względów Sąd postanowił przywrócić termin do dokonania czynności procesowej.

Zgodnie z przepisami regulującymi przebieg postępowania sądowoadministracyjnego, czynność dokonana z uchybieniem terminu jest bezskuteczna. Jeżeli jednak strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Przywrócenie terminu nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego. Ponadto, po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych.

Zasadniczym celem przywrócenia terminu jest możliwość wyeliminowania negatywnych skutków uchybienia terminu, w przypadku gdy do uchybienia doszło w rezultacie okoliczności niezawinionych przez uczestnika postępowania zobowiązanego do dokonania określonej czynności procesowej w wyznaczonym czasie. W rozpoznawanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu sprawie kluczową kwestią warunkującą możliwość przywrócenia terminu było uprawdopodobnienie braku winy uczestnika postępowania w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej.

W orzecznictwie wskazuje się, że brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany w oparciu o uwzględnienie wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o własne interesy. Przyjmuje się, iż przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Tym samym przywrócenie terminu może występować wyłącznie wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło w wyniku zaistnienia przeszkody, której uczestnik postępowania nie mógł usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Oceniając zasadność wniosku o przywrócenie terminu należy mieć również na uwadze zawodowy charakter działalności prowadzonej przez uczestnika postępowania. W świetle wyznaczonego przez unijnego prawodawcę terminu na dostosowanie organizacji procesów przetwarzania danych osobowych do RODO komentowane orzeczenie wydaje się nieco kontrowersyjne. Okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu należy jednak oceniać w odniesieniu do konkretnej sprawy. To czy w danym stanie faktycznym ocena braku winy w uchybieniu terminu była zasadna prawdopodobnie zostanie poddane kontroli instancji odwoławczej. Pozostaje jedynie wierzyć, że po dostosowaniu organizacji uczestnika postępowania do wymogów z zakresu ochrony danych osobowych zagubienie dokumentów nie będzie już więcej miało miejsca.

Daniel Trędkiewicz

Aplikant radcowski

ka********@fo******.pl