Polityka prywatności

Strona Główna / Nowe zasady odpowiedzialności firm a wprowadzenie compliance w przedsiębiorstwie – część 2 Możliwa likwidacja firmy?

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Nowe zasady odpowiedzialności firm a wprowadzenie compliance w przedsiębiorstwie – część 2 Możliwa likwidacja firmy?

Jak wskazano w części pierwszej artykułu, obecny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego nie tylko za czyny własne lecz również za działania popełnione przez jego pracowników lub inne osoby realizujące działania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych mu kompetencji. Warunkiem odpowiedzialności za czyny podwykonawców lub osoby działające w interesie lub na rzecz podwykonawców, będzie osiągnięcie przez podmiot zbiorowy chociażby pośrednio, korzyści majątkowej. Za własne przestępstwa podmiot zbiorowy będzie odpowiadał jednak nawet jeżeli nie uzyskał dzięki nim żadnej wymiernej korzyści majątkowej, przy czym czyn musi pozostawać w bezpośrednim związku z działalnością podmiotu, tzn. podmiot nie poniesie odpowiedzialności za czyny popełnione np. przez osoby fizyczne, które całkowicie niezależnie od tego czynu realizują funkcję organu.

Jak wynika z uzasadnienia projektu odpowiedzialność związana z popełnieniem czynu przez podmiot zbiorowy w ramach działalności tego podmiotu wystąpi również w przypadku, gdy nie będzie można ustalić organu lub osoby odpowiedzialnej za czyn. Odpowiedzialność taka pozostaje również w całkowitym oderwaniu od odpowiedzialności sprawcy. Mianowicie projekt ustawy nie wymaga tzw. prejudykatu a więc dla pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego nie jest koniecznym istnienie uprzedniego wyroku skazującego wobec osoby fizycznej, która takiego czynu się dopuściła.

Projekt zakłada wyraźne zwiększenie, w porównaniu do obwiązujących przepisów, granicy finansowej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Przewidziana projektem wysokość kary pieniężnej wyniesie od 30 000 zł do 30 000 000 zł. Co istotne ustawodawca zrezygnował z ograniczenia wymiaru kar pieniężnych przez powiązanie ich z wysokością przychodu. 

Przede wszystkim jednak wśród kar przewidzianych projektem, pojawiła się bardzo dotkliwa kara w postaci rozwiązania podmiotu zbiorowego i przeniesienia jego majątku na Skarb Państwa. Co prawda kara ta powinna być orzekana jako ostateczny środek, w sytuacji gdy podmiot zbiorowy w całości lub w znacznej części służył do popełnienia czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności nie niższą niż 5 lat, a jego dalsze funkcjonowanie zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego lub gdy uprzednio orzeczono wobec niego karę pieniężną, a orzeczenie innej kary nie jest wystarczające do osiągnięcia jej celów, jednak wydaje się, że jest to bardzo daleko idące rozwiązanie.

Opisane wyżej kary będą zmuszać do poszukiwania rozwiązań polegających na zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności. Jednym z takich narzędzi może okazać się wprowadzenie i efektywne wdrożenie systemu compliance w przedsiębiorstwie.

Anna Czakańska- Kuźma, adwokat

an******************@fo******.pl