Polityka prywatności

Strona Główna / Obligacje GetBack – Kancelaria informuje o kolejnym korzystnym dla obligatariuszy GetBack S.A. rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Obligacje GetBack – Kancelaria informuje o kolejnym korzystnym dla obligatariuszy GetBack S.A. rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK

Kancelaria informuje, że decyzją z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr DOZIK-4/2020 Prezes UOKIK uznał działania GetBack S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Prezes UOKIK nakazał GetBack S.A. opublikowanie oświadczenia o wydanej decyzji. Co pozytywne dla obligatariuszy GetBack S.A., spółka nie została ukarana karą pieniężną – Prezes UOKIK przychylił się do wniosków obligatariuszy GetBack S.A. w tym zakresie, albowiem dodatkowe obciążenie finansowe spółki mogłoby ograniczyć możliwość odzyskania pieniędzy wskazanych w układzie z obligatariuszami GetBack S.A.

Sytuacja wyglądała następująco. Dnia 25 kwietnia 2018 roku Prezes UOKIK wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy w związku z oferowaniem i sprzedażą obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A. mogło nastąpić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (obligatariuszy GetBack S.A.) w rozumieniu art. 24 ustawy.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, dnia 5 lutego 2019 roku Prezes UOKIK wszczął wobec GetBack S.A. postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Praktyki naruszające zbiorowy interes obligatariuszy GetBack S.A. miały polegać na wprowadzaniu ich w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack S.A., między innymi poprzez:

  1. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje korporacyjne GetBack S.A. poprzez informowanie obligatariuszy GetBack S.A., że inwestycje w obligacje GetBack S.A. cechują się wysokim stopniem bezpieczeństwa, a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna;
  2. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej GetBack S.A. poprzez przekazywanie konsumentom informacji o stabilnej sytuacji spółki;
  3. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji przez GetBack S.A. poprzez sugerowanie, że dostęp do obligacji GetBack S.A. jest limitowany lub oferta nabycia tych obligacji ma charakter niepowtarzalny, a dostęp do obligacji GetBack S.A. jest ograniczony czasowo, a obligacje będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas.

W efekcie obligatariusze GetBack S.A. podejmowali decyzje dotyczące inwestowania dużych sum pieniędzy, których w przypadku uzyskania rzetelnej informacji najprawdopodobniej – również w ocenie Kancelarii – by nie podjęli.

Po przeprowadzeniu postępowania, decyzją z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr DOZIK-4/2020 Prezes UOKIK uznał działania GetBack S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Co istotne, w razie uprawomocnienia, decyzja Prezesa UOKIK będzie mieć charakter prejudykatu przeciwko GetBack S.A. i może znacząco ułatwić dochodzenie indywidualnych roszczeń w postępowaniu cywilnym (w tym innych niż objęte układem) przez podmioty poszkodowane. Kancelaria wskazuje, że w takiej sytuacji Sąd rozpoznający sprawę będzie związany decyzją Prezesa UOKIK, co oznacza, że okoliczności faktyczne stwierdzone w sentencji decyzji staną się elementem ustaleń faktycznych, co oznacza, że w tym zakresie sąd nie będzie przeprowadzał odrębnego postępowania dowodowego (np. w zakresie kwestii wprowadzania konsumenta w błąd bądź stosowania tzw. misselingu). Kancelaria przypomina, że ważne jest jednak, aby roszczenie obligatariusza nie uległo przedawnieniu.

Przypominamy również, że Kancelaria dnia 9 marca 2020 roku informowała o pierwszym korzystnym wyroku dla obligatariusza GetBack S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że Klientka Idea Bank S.A. ma odzyskać zainwestowane pieniądze w obligacje GetBack S.A. Sąd Okręgowy uznał bowiem, że zawarta przez powódkę umowa jest nieważna, a za poniesione przez poszkodowaną straty odpowiadają dwa podmioty, tj. Idea Bank S.A. oraz Polski Dom Maklerski S.A.

 

Daniel Trędkiewicz

Aplikant radcowski

da****************@fo******.pl