Polityka prywatności

Strona Główna / Pomoc de minimis formą rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Pomoc de minimis formą rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym

Każdemu przedsiębiorcy, a zwłaszcza takiemu, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z biznesem może przydać się dodatkowy zastrzyk gotówki. Jednym ze sposobów na jego uzyskanie jest możliwość ubiegania się o otrzymanie wsparcia w ramach tzw. pomocy de minimis.

Pomoc de minimis udzielana jest przez władze publiczne, a jej koncepcja polega na uznaniu, iż wsparcie o stosunkowo niskiej wartości nie narusza zasad konkurencji ani nie grozi jej zakłóceniem w obszarze Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady jej przyznawania, kryteria oraz warunki dopuszczalności określa  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Co do zasady kwota, jaką przedsiębiorca może otrzymać w ramach pomocy de minimis nie może w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych przekroczyć 200 tysięcy EURO, a dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego limit ten został obniżony do 100 tysięcy EURO.

Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich jest świadczenie przez przedsiębiorcę tzw. usług „w ogólnym interesie gospodarczym”. Nie ma wprawdzie jednolitej definicji legalnej wyjaśniającej, co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem takich usług, jednakże ogólnie można stwierdzić – bazując na dorobku doktryny, a także orzecznictwa unijnego – iż są to usługi użyteczności publicznej, służące szeroko pojętemu dobru ogółu i społeczności lokalnej, obejmujące swym zakresem takie obszary jak ochrona zdrowia, transport publiczny, edukacja czy usługi pocztowe.

Kwestie związane z przyznawaniem pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis dla podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym reguluje odrębny akt prawny, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

I tak, w przypadku świadczenia takiego rodzaju usług przedsiębiorca może liczyć na wsparcie sięgające nie maksymalnie 200, ale aż 500 tysięcy EURO (w okresie trzech kolejnych lat podatkowych). Wskazuje się, iż to zróżnicowanie wynika przede wszystkim ze społecznego charakteru usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z którymi niejednokrotnie wiąże się ponoszenie przez świadczące je przedsiębiorstwa szeregu dodatkowych kosztów a także fakt, iż usługi te mają zazwyczaj ograniczony zasięg terytorialny. Stąd też Komisja uznała, iż celowym będzie ustanowienie dla nich wyższego pułapu pomocy de minimis, a podwyższenie to nie wpłynie na handel między państwami członkowskimi i nie naruszy zasad konkurencji.

Gabriela Woźniak, aplikant radcowski

ka********@fo******.pl