Polityka prywatności

Strona Główna / Termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeprowadzenie raz w roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 231 § 1 KSH zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Niemniej jednak termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok w spółkach z o.o. upływa w dniu 30 września 2022 roku. Termin został wydłużony na podstawie Rozporządzenia Finansów z dnia 7 marca 2022 r.[1]

Termin na zatwierdzenie sprawozdania już od kilku lat zostaje przedłużony. Na początku było to spowodowane trwająca pandemią COVID-19, a następnie wprowadzeniem „Polskiego Ładu” powodującego sporo wątpliwości na płaszczyźnie księgowej.

Zatwierdzając sprawozdanie finansowe zgromadzenie wspólników potwierdza rzetelność przygotowanego przez zarząd sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Zwracam uwagę, że sprawozdania finansowe mogą podlegać wcześniejszemu obowiązkowi zbadania przez biegłego rewidenta.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest przede wszystkim rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Kolejno ZW wspólników powinno podjąć uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Następnym krokiem jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników może podejmować również uchwały w innym przedmiocie.

Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 rok spółka jest zobowiązana do jego złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Termin do złożenia wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia przez ZZW.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Last but not least, zgromadzenie wspólników powinno być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy wspólnik wyraził na to zgodę zawiadomienie może być wysłane na adres e-mail

W zawiadomieniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli planowana jest zmiana umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednak możliwość podjęcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Warunkiem jest reprezentowanie przez wspólników całego kapitału zakładowego oraz brak sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

W przypadku, gdy potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu projektów protokołów zgromadzenia wspólników, podejmowanych na zgromadzeniu uchwał oraz przy złożeniu dokumentów do KRS, jak również w razie innych wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

Konrad Forystek

ko*************@fo******.pl

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561).