Polityka prywatności

Strona Główna / Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną z najmniej popularnych form działalności gospodarczej w Polsce i stanowi rozwiązanie hybrydowe pomiędzy spółką osobową a spółką kapitałową polegające na posiadaniu szerokiej swobody działalności operacyjnej komplementariusza przy pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki a odpowiedzialności akcjonariusza ograniczonej do wartości nominalnej objętych przez niego akcji. Zgodnie z Rocznikiem Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2020 na 521.076 zarejestrowanych spółek prawa handlowego jedynie 3.707 stanowiły spółki komandytowo-akcyjne. Dla porównania najpopularniejszą formą były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których liczba wynosiła 429.073[1]. Niemniej jednak ze względu na zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu mającego wejść w życie od 01 stycznia 2022 r. oraz korzystne formy opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych proporcje ulegną zmianie, gdyż wielu przedsiębiorców działających dotychczas jako jednoosobowe działalności gospodarcze zdecyduje się na wybór tej formy działalności.

Dotychczasowa niska popularność spółek komandytowo-akcyjnych wynika z nieograniczonej odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli za zobowiązania spółki[2], jak również nie w pełni jasnego uregulowania spółki w Kodeksie spółek handlowych. Po pierwsze należy wskazać, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jako jednoosobowa działalność gospodarcza (j.d.g.), również odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem[3]. W kontekście regulacji prawnej spółki wprowadzono podstawową zasadę, jaką jest pierwszorzędne zastosowanie przepisów bezpośrednio dotyczących spółki komandytowo-akcyjnej (tj. art. 125-150 k.s.h.), natomiast w kwestiach nieuregulowanych należy w pierwszej kolejności zastosować przepisy ogólne dotyczące spółek osobowych, następnie przepisy ogólne wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych, natomiast zgodnie z dyspozycją art. 126 ust. 1 k.s.h. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy (wewnętrznie i zewnętrznie) – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej, a w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Pierwszym etapem założenia spółki komandytowo-akcyjnej jest przygotowanie przez przyszłych wspólników statutu, który powinien zawierać takie dane jak m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony), szczegółowe dane dotyczące wkładów wnoszonych przez komplementariusza (np. czy wkład jest wnoszony na kapitał zakładowy lub na inne fundusze) oraz kapitału zakładowego (akcji), jak również organizację organów spółki. Warto, aby przygotowany statut egzemplifikował inne przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące organizacji spółki w celu jak najłatwiejszego zarządzania nią przez przedsiębiorcę.

Drugim etapem jest nadanie statutowi (przygotowanemu na wcześniejszym etapie) formy aktu notarialnego. Ostatnim etapem jest zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłoszenie powinno zawierać statut, jak również inne niezbędne dokumenty korporacyjne. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

W razie pytań zachęcam do kontaktu.

apl. adw. Konrad Forystek

ko*************@fo******.pl

 

 

 

[1] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest na https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2020,2,20.html

[2] art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.)

[3] Podobnie w przypadku innych spółek osobowych oraz spółki cywilnej.