Polityka prywatności

Strona Główna / Fiskus chce mieć więcej informacji

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Fiskus chce mieć więcej informacji

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw ma głównie na celu dostosowanie prawa krajowego do wymogów unijnych. Jednakże przewiduje ona również zmiany dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych. W konsekwencji podatnicy, chcący uzyskać interpretację dotyczącą transakcji z podmiotem zagranicznym, zobowiązani będą do podania fiskusowi większej ilości informacji, niż to miało miejsce dotychczas.

Chodzi tutaj o zmiany w ordynacji podatkowej, które przewidują obowiązek podania dodatkowych informacji w przypadkach, w których doszło do zawarcia transakcji transgranicznej. Przewidziano między innymi obowiązek wskazania takich elementów jak odpowiednio państwo lub terytorium zamieszkania osoby fizycznej, czy też danych identyfikujących osobę prawną. Trzeba będzie wskazać także państwo lub terytorium, gdzie skutki zawartej transakcji wystąpiły lub mogły wystąpić.

Warto wskazać, że obowiązek podawania powyższych informacji nie będzie obejmować wniosków dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej oraz wniosków w zakresie podatku akcyzowego, a także podatku VAT. Zatem przyjęte rozwiązania zdają się wskazywać, że wprowadzając opisane powyżej uregulowania ustawodawca w głównej mierze skupia się na podatku dochodowym od osób prawnych uznając, że w ten sposób uzyska więcej informacji o unikaniu opodatkowania.

Przegłosowane zmiany budzą wśród praktyków prawa pewne wątpliwości. Wskazuje się, że ustawa nie precyzuje pojęcia „skutków transgranicznych”. W uzasadnieniu do ustawy krótko stwierdzono, że pojęcie to zgodnie z definicją językową dotyczyć będzie zdarzenia mającego skutki w dwóch krajach, jednakże w praktyce wątpliwości interpretacyjne z pewnością powstaną.

Problem tkwi również w tym, że podatnicy, którzy w sposób regularny dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi nie zawsze będą posiadać w momencie składania wniosku o wydanie interpretacji o tym, z jakim podmiotem transakcja zostanie dokonana. Spowoduje to z pewnością wiele komplikacji, a zdarzać się może również tak, że okoliczność taka całkowicie uniemożliwi uzyskanie interpretacji.

Warto również wskazać, że wątpliwym może wydawać się również przyjęcie, że dzięki takim rozwiązaniom fiskus dowie się więcej na temat unikania opodatkowania, bowiem w praktyce podmioty unikające obowiązków podatkowych rzadko występują z wnioskiem o wydanie interpretacji. Z kolei na podatników, którzy rozliczają się zgodnie z prawem nałożono dodatkowe obowiązki, które w przyszłości mogą okazać się dosyć uciążliwe i sprawiające kłopoty.