Polityka prywatności

Strona Główna / Funkcja ochronna interpretacji a zwrot nadwyżki VAT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Funkcja ochronna interpretacji a zwrot nadwyżki VAT

Funkcja ochronna interpretacji prawa podatkowego wynika bezpośrednio z brzemienia art. 14k Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zastosowanie się do interpretacji indywidualnej, nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2019 roku (sygn. akt I FSK 2082/18) stwierdził, że funkcja ochronna, o której mowa powyżej obejmuje nie tylko zwolnienie z zapłaty zaległości podatkowych, ale także zwrot nadwyżki podatku VAT.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w poniżej zaprezentowanym stanie faktycznym. Spółka przed zakupem nieruchomości komercyjnej wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego, w zakresie określenia czy przedmiotowy zakup będzie opodatkowany podatkiem VAT. Strony stosując się do wydanej interpretacji, zgodnie z którą należało transakcję opodatkować podatkiem od towarów i usług, uwzględniły w cenie sprzedaży należny podatek VAT, który następnie został odprowadzony przez zbywcę do urzędu skarbowego. W późniejszym okresie Spółka nabywająca nieruchomość, korzystając z przysługującego jej prawa, wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku, jednakże spotkała się z odmową. Fiskus stwierdził bowiem, że przedmiotem dostawy nie była nieruchomość a zorganizowana część przedsiębiorstwa, zaprzeczając tym samym treści interpretacji, zatem nie mogła ona zostać uwzględniona w prowadzonej sprawie. Organ podniósł ponadto, że funkcja ochronna nie obejmuje zwrotu nadwyżki a jedynie zwolnienie z zapłaty podatku.

WSA w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa i stanął po stronie spółki. Jednakże organ podatkowy szedł w zaparte, składając przy tym środek odwoławczy od wydanego orzeczenia.  Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił zdania organu podatkowego uznając, że zasada ochrony wnioskodawcy obejmuje wszelkie negatywne skutki związane z zastosowaniem się przez niego do uzyskanej interpretacji. NSA potwierdził tym samym stanowiska sądów pierwszej instancji, orzekających w podobnych sprawach, które ukształtowały jednolitą linię orzeczniczą korzystną dla podatników.