Polityka prywatności

Strona Główna / Kilka wskazówek dotyczących wypełniania nowego pliku JPK_VAT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kilka wskazówek dotyczących wypełniania nowego pliku JPK_VAT

Od pierwszego października podatników VAT czekają istotne zmiany. Nowy plik JPK_VAT, do którego przesyłania zobowiązany będzie każdy przedsiębiorca, obejmie swoim zakresem zarówno część ewidencyjną jak i deklarację. Wiąże się to z wieloma zmianami w jego strukturze. Warto więc omówić kilka nowych oznaczeń, celem lepszego przygotowania się do wypełniania deklaracji.

Rozporządzenie MF z 15 października 2019 r. wyróżnia trzy grupy identyfikacyjne: ze względu na kryterium przedmiotu transakcji – GTU, ze względu na kryterium rodzaju transakcji oraz ze względu na kryterium kategorii dokumentu, których dotyczą oznaczenia literowe.

Oznaczenia GTU dotyczą tylko rejestru sprzedaży. Nie łączą się one w ramach swojej grupy – to znaczy, że co do zasady dana transakcja kwalifikowała się będzie tylko do jednego pola GTU.
W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek należy zwrócić uwagę na to, że oznaczenia od GTU_01 do GTU_10 dotyczą tylko dostaw towarów, natomiast do świadczenia usług odnoszą się GTU_11 – GTU_13.

Z kolei oznaczenia rodzaju transakcji, które mogą być szczególnie problematyczne to TP i MPP. Pierwsze z nich dotyczy istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy. Aby dokonać wykładni pojęcia „podmioty powiązane” należy sięgnąć do art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Owo powiązanie ma charakteryzować się wywieraniem znaczącego wpływu przez jeden podmiot na drugi. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy mowa o tym samym podatniku, bądź takich, którzy pozostają ze sobą w związku małżeńskim, są krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia. Znaczący wpływ w rozumieniu ww. ustaw posiadają także podmioty posiadające przynajmniej 25 % udziałów w kapitale, majątku, zyskach bądź praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących, czy zarządczych.

MPP oznacza transakcje objęte mechanizmem podzielnej płatności – tzw. split payment. Jednak nawet w przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę, która nie zawiera oznaczenia MPP,
a dokumentuje ona nabycie towarów lub usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i jej wartość brutto jest wyższa niż 15 000 zł, również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Z kolei typ dokumentu zidentyfikować można na trzy sposoby – RO; WEW lub FP.  Oznaczenie RO dotyczy sprzedaży paragonowej, obejmuje jednak też faktury uproszczone (paragony z numerem NIP do 450 zł). WEW odnosi się do dokumentów wewnętrznych – np. nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Z kolei FP dotyczyć będzie jedynie faktur wystawionych do paragonów. Co istotne – dokumentów oznaczonych FP nie można ująć zbiorczo. Oznacza to, że każdą fakturę wystawioną do paragonu należy wprowadzić do ewidencji osobno i przeanalizować (np. pod kątem oznaczeń GTU). Wartości z paragonu i wystawionej do niego faktury nie sumują się jednak w końcowym rozliczeniu.

Aleksandra Jędras

praktykant

al***************@fo******.pl