Polityka prywatności

Strona Główna / Komornik bez VAT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Komornik bez VAT

Wątpliwości, które należało rozwiać pojawiły się początkiem roku wraz ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez komorników sądowych.  

W interpretacji ogólnej wydanej 15 kwietnia 2019 roku przez Ministra Finansów (nr PT9.8101.1.2019), uznano, że komornicy nie świadczą usług w tradycyjnym rozumieniu i tym samym nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

Przedstawione stanowisko argumentowano między innymi tym, iż od dnia złożenia ślubowania pozostają oni w stosunku podległości służbowej do prezesa sądu, przy którym działają, a co za tym idzie nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej. Minister Finansów zaznaczył również, że odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej przez komornika przy wykonywaniu czynności, obciąża nie tylko komornika, ale także Skarb Państwa w związku z czym komornik nie ponosi wyłącznie samodzielnej odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności. Podkreślono także, że na powyższą kwalifikację nie ma wpływu fakt, iż do komorników zastosowanie mają przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, bowiem dla celów opodatkowania VAT stosuje się zarówno regulacje krajowe jak i unijne.

W związku z powyższym uznano, że komornicy nie prowadzą samodzielnie działalności w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

aplikant adwokacki Adriana Chudy

doradca podatkowy, adwokat dr Józef Forystek

rz*****@fo******.pl