Polityka prywatności

Strona Główna / Opodatkowanie pożyczki

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Opodatkowanie pożyczki

Umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jednakże w sytuacji gdy transakcja podlega przepisom ustawy o VAT, obowiązek uiszczenia PCC nie powstanie.

Sądy powszechnie przyjmują, że sam status podatnika VAT nie jest okolicznością wystarczającą do tego, by stanowić podstawę do objęcia umowy pożyczki podatkiem VAT. Co więcej, jeżeli udzielenie pożyczki następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej transakcja udzielenia pożyczki podlega zwolnieniu od podatku VAT. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie to będzie przysługiwało pod warunkiem, iż podatnik działa w charakterze podmiotu prowadzącego działalność w zakresie udzielania pożyczek oraz, że działalność tą prowadzi w sposób stały, powtarzalny oraz zorganizowany.

W wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 roku (sygn. akt. II FSK 1105/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przypadku pożyczki konieczne jest ustalenie, czy jedna ze stron zawartej umowy pożyczki jest podatnikiem VAT i czy podatnik ten udzielił pożyczki w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez NSA okazjonalne udzielenie pożyczki należy uznać za transakcję, która pozostaje poza działalnością gospodarczą. Jednakże należy pamiętać, że  okoliczności, na podstawie których podmiot będzie zwolniony od obowiązku uiszczenia podatku VAT, należy każdorazowo analizować przy uwzględnieniu wszystkich aspektów przeprowadzonej transakcji.