Polityka prywatności

Strona Główna / Sprawozdanie finansowe za rok 2018 tylko w formie elektronicznej

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 tylko w formie elektronicznej

Sporządzanie sprawozdań finansowych ma na celu dostarczenie szerokiemu kręgu odbiorców informacji o pozycji finansowej ich kontrahentów. Niedawno podstawowym sposobem na zbadanie sprawozdania finansowego kontrahenta było zamówienie akt konkretnego podmiotu i odwiedzenie miejscowego wydziału sądu rejestrowego w celu ich przeglądania. W praktyce, z uwagi na okres oczekiwania na akta, zajmowało to co najmniej 2 dni.

W ostatnich latach widoczne jest dążenie do pełnej informatyzacji rejestru przedsiębiorców, w tym digitalizacji sprawozdań finansowych przedsiębiorców. W tym celu stworzono przeglądarkę dokumentów finansowych, gdzie każdy może bezpłatnie wyszukać i pobrać dokumenty finansowe podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Aby wyszukać dokument finansowy wystarczające jest wpisanie w odpowiednim polu numeru KRS interesującego nas podmiotu. Niewątpliwie jest to duże ułatwienie w obrocie gospodarczym i pozytywna zmiana dla przedsiębiorców.           

Wraz z informatyzacją Krajowego Rejestru Sądowego zmieniają się również przepisy stanowiące o obowiązkach przedsiębiorców w związku ze sporządzaniem i zgłaszaniem sprawozdań finansowych do repozytorium dokumentów finansowych. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z zagadnieniem sporządzania i zgłaszania sprawozdania finansowego za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W 2019 ROKU

1. W jakiej formie sporządza się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Czy do sporządzenia sprawozdania finansowego wymagany jest numer PESEL?

Posiadanie numeru PESEL nie jest konieczne do podpisania sprawozdania finansowego. W Polsce niektóre podmioty oferują możliwość wydania kwalifikowanego podpisu dla osób nieposiadających numeru PESEL.

Dla członków zarządu spółki będących obcokrajowcami istotne jest to, że sprawozdanie finansowe może zostać podpisane również za pomocą kwalifikowanego podpisu wydanego w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej. Podpis ten musi być jednak zgody z algorytmem XAdES.

Natomiast podpisanie sprawozdania finansowego za pomocą profilu zaufanego ePUAP dostępne jest wyłącznie dla osób dysponujących numerem PESEL.

3. Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe podpisuje – oznaczając datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a w sytuacji gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia, które należy dołączyć do sprawozdania finansowego.

4. Kto może zgłosić sprawozdanie finansowe do repozytorium dokumentów finansowych?

Zgłoszenie sprawozdania finansowego do repozytorium opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL ujawniony jest rejestrze przedsiębiorców i która jest wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania danego podmiotu. Oznacza to, że nawet w przypadku gdy u określonego przedsiębiorcy przewidziano wieloosobową reprezentację, wystarczające jest zgłoszenie sprawozdania finansowego do repozytorium tylko przez jedną osobę posiadającą nadany numer PESEL.

Możliwe jest również zgłoszenie sprawozdania finansowego przez prokurenta, syndyka, zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidatora. W tej sytuacji warunkiem zgłoszenia jest również ujawnienie ich numeru PESEL w rejestrze przedsiębiorców. Oznacza to, że obecnie osoba nieposiadająca numeru PESEL nie ma możliwości zgłoszenia sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych.

5. Czy możliwe jest zgłoszenie sprawozdania finansowego przez pełnomocnika?

Rozwiązaniem dla osób nieposiadających numeru PESEL jest zgłoszenie sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Taki sposób zgłoszenia stanie się możliwy z chwilą wejścia w życie zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a konkretnie od 1 kwietnia 2019 roku.

Daniel Trędkiewicz

Aplikant radcowski

da****************@fo******.pl