Polityka prywatności

Strona Główna / Ulga IP-BOX a odzyskanie przez programistów nadpłaty podatku za lata 2019-2021

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Ulga IP-BOX a odzyskanie przez programistów nadpłaty podatku za lata 2019-2021

Ulga IP-BOX została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r. i jest to rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta polega na możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania podatku dochodowego związanego z prawem własności intelektualnej, które podlega ochronie prawnej.  Prawa własności intelektualnej muszą zostać wytworzone, rozwinięte bądź też ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest zatem spełnienie wymaganych ustawowo warunków, a więc podatnik:

  • prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
  • wytwarza w ramach tej działalności kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
  • prowadzi odrębną ewidencję na potrzeby IP-BOX.

W przypadku prowadzenia odrębnej ewidencji koniecznej do skorzystania z ulgi IP-BOX powstał spór w doktrynie, bowiem według Dyrektora Informacji Skarbowej ewidencja ta powinna być prowadzona na bieżąco, co w większości przypadków uniemożliwiałoby odzyskanie nadpłaty w podatku za lata ubiegłe, a więc za rok 2019, 2020 oraz rok 2021, gdyż większość podatników dotychczas nie prowadziła takiej ewidencji. Wykluczałoby to również możliwość skorzystania z takiej ulgi przez podmioty, które o tej uldze dowiedziały się niedawno, jednak czy brak prowadzenia takiej ewidencji na bieżąco wyłącza możliwość stosowania ulgi IP-BOX za lata ubiegłe?

Taki stan faktyczny był wielokrotnie rozpatrywany przez sądy administracyjne, które jednolicie stwierdziły, iż ewidencja powinna być prowadzona w sposób należyty, a więc tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu (tak: wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt: I SA/GO 79/21 oraz I SA/GO 115/20, wyrok WSA w Poznaniu sygn. akt: I SA/PO 695/21). Nie ma zatem podstaw do uznania, że warunkiem uznania ewidencji za należytą jest jej prowadzenie na bieżąco, to jest prowadzenie jej już od początku okresu, za który podatnik chce następnie skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX. Brak prowadzenia ewidencji na bieżąco nie wyklucza więc możliwości skorzystania z ulgi IP-BOX za lata ubiegłe, jedynym wymogiem jest jej sporządzenie w sposób należyty.
Co istotne, odzyskanie nadpłaty podatku nie wymaga uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, lecz stwierdzenia nadpłaty przez urząd skarbowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

 Mariusz Woźniak 

FORYSTEK&FORYSTEK DORDZTWO PODATKOWE