Polityka prywatności

Strona Główna / Wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zwolnieni z podatku od spadków i darowizn

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zwolnieni z podatku od spadków i darowizn

Od dnia 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób zwolnionych z konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z nowododanym do artykułu 14. Ustawy o podatku od spadków i darowizn ustępem 4a.: za zstępnych w rozumieniu ustawy będą uważane również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Za wstępnych będą uważane z kolei także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej.

Zatem zarówno wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, jak i ich opiekunowie zwolnieni będą z konieczności uiszczania PSD. Zasadność zmian tak argumentowali autorzy nowych regulacji: dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie – opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

Przypomnijmy, że wysokość należnego podatku i możliwość zwolnienia z PSD zależna jest od grupy podatkowej, do której dana osoba fizyczna będzie przypisana. Zgodnie z „katalogiem”, który tworzy art. 14. ust. 3. Ustawy o podatku od spadków i darowizn: Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

do grupy III – innych nabywców.

W pierwszej grupie podatkowej, na podstawie art. 4a. ww. Ustawy wyodrębnia się z kolei tzw. zerową grupę podatkową – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. To właśnie w niej od 27 października br. znajdą się między innymi wychowankowie rodzin zastępczych i ich opiekunowie.

Podmioty te zwolnione są z konieczności uiszczania PSD w każdej wysokości. Należy jednak

pamiętać, że jeśli wartość przedmiotu darowizny bądź spadku przekroczy 9 637 zł – zobowiązane są do zgłoszenia faktu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Aleksandra Jędras

praktykantka

al***************@fo******.pl