Polityka prywatności

Strona Główna / Zmiana stawki CIT

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zmiana stawki CIT

Od 1 stycznia 2019 roku w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie przepis przewidujący 9 % stawkę podatku CIT, która zastąpi dotychczasowy 15 % podatek.

Z obniżonej stawki będą mogli skorzystać podatnicy, u których dochody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1, 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 złotych.

Stawkę 9% podatku CIT będą mogli stosować podatnicy posiadający status małego podatnika, a także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (z pewnymi zastrzeżeniami), w roku rozpoczęcia tej działalności zgodnie z art. 19 ust. 1d-1e ustawy o CIT.

W roku 2019 status małego podatnika będą miały te podmioty, których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie przekroczy w kwoty 5 135 000
w roku poprzednim.

Ustawodawca wprowadził także pewne obostrzenia. Mianowicie z 9 % podatku CIT nie będą mogły skorzystać między innymi podatkowe grupy kapitałowe oraz podmioty utworzone w ramach przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych wymienionych w ustawie  – w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (znowelizowany art. 19 ust. 1a ww. ustawy).

Obniżona stawka nie będzie miała ponadto zastosowania do spółki dzielonej oraz podatnika, który wniósł do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.