Polityka prywatności

Strona Główna / Zmiana właściciela udziałów w sp. z o.o. a zwrot dopłat w świetle podatku dochodowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zmiana właściciela udziałów w sp. z o.o. a zwrot dopłat w świetle podatku dochodowego

Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z art. 177 ksh umowa spółki może zobowiązać wspólników do dokonywania dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do ich udziału. Ważnym jest, że dopłaty takie mogą podlegać zwrotowi, pod warunkiem, że nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

W przypadku zbycia przez wspólnika udziałów w spółce traci on jednocześnie prawo do zwrotu dopłat, bowiem uprawnienie to jest ściśle związane z posiadanymi udziałami. Zwrotu dopłat można dokonać jedynie w stosunku do osób, które w momencie zwrotu są udziałowcami w spółce.

Przy dokonywaniu zwrotu, w przypadku zmiany właściciela udziałów ważna staje się także kwestia rozliczeń podatkowych, w szczególności w świetle wyraźnych rozbieżności w interpretacyjnych organów podatkowych, a także odmiennego stanowiska sądów.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

W wydawanych interpretacjach fiskus często stoi na stanowisku, zgodnie z którym wyżej wymienione zwolnienie przysługuje jedynie tym wspólnikom, którzy dopłat tych uprzednio dokonali. Wskazuje przy tym, że ze zwolnienia nie mogą skorzystać wspólnicy, którzy nabyli udziały od wspólnika wnoszącego uprzednio dopłaty.  

Warto jednakże wskazać, że stanowisko zarówno sądów administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego nie potwierdza przyjętej przez organy podatkowe linii interpretacyjnej. W orzeczeniach wskazuje się w pierwszej kolejności, że poprzez wniesienie dopłat wspólnik nie zwiększa swojego udziału w kapitale zakładowym spółki. Podkreśla się, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT warunkowane jest tym, komu prawo udziałów przysługuje, a nie tym kto dopłat dokonał. Uznać należy również, że powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowy (a nie podmiotowy), co wynika z brzmienia samej ustawy i tym samym zwrot dopłat nabywcy udziałów nie podlega opodatkowaniu.

Adriana Chudy, aplikant adwokacki

rz*****@fo******.pl