Polityka prywatności

Strona Główna / Obowiązki informacyjne a koronawirus

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Obowiązki informacyjne a koronawirus

Polski organ nadzorczy przekazał komunikat, dotyczący zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z pandemią koronawirusa. Obejmują one w szczególności:

• Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR);

• Sprawozdawczość finansowa – Emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych.

Prosimy w związku z tym o zwrócenie uwagi, czy w Państwa Spółkach – w szczególności w zakresie tiret pierwszego – nie zaistniały okoliczności wymagające przekazania raportów bieżących w trybie informacji poufnej (art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR).

Poniżej link do strony KNF:

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69236&p_id=18

Daniel Całka, adwokat
da**********@fo******.pl